>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه راهبردهای منابع انسانی با حمایت سازمانی درک شده و تعهد سازمانی پرستاران: ارایه الگو  
   
نویسنده رضایی راد مصطفی ,دعایی حبیب الله
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1391 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:35 -43
چکیده    مقدمه: پرستاران مهمترین گروه کارکنان بیمارستان ها می باشند، زیرا عملکرد آن ها به طور مستقیم بر جان بیماران اثر می گذارد. لذا اجرای راهبردهای منابع انسانی در بیمارستان ها در اولویت می باشد. هدف این پژوهش تعیین رابطه راهبردهای منابع انسانی با حمایت سازمانی درک شده و تعهد سازمانی پرستاران و ارایه الگو می باشد.مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی- اکتشافی، 268 نفر از پرستاران بیمارستان قایم(عج) مشهد با استفاده از نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های مطالعه از طریق پرسشنامه های توسعه منابع انسانی، جذب و استخدام، مدیریت عملکرد، جبران خدمات، روابط کاری، تعهد سازمانی و حمایت سازمانی درک شده بدست آمدند. اعتبار ابزارها به کمک تحلیل عاملی و پایایی آنها با کمک آلفای کرونباخ اندازه گیری گردید. تجزیه و تحلیل با نرم افزار Smart PLS انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد راهبردهای منابع انسانی با ضریب رگرسیونی 512/0 و 296/0 به ترتیب با حمایت سازمانی درک شده و تعهد سازمانی پرستاران و همچنین حمایت سازمانی درک شده با ضریب رگرسیونی 673/0 با تعهد سازمانی پرستاران رابطه معناداری دارد. همچنین نقش واسط حمایت سازمانی درک شده در ارتباط بین راهبردهای منابع انسانی و تعهد سازمانی پرستاران با بزرگتر بودن رابطه غیر مستقیم (344/0) از رابطه مستقیم (296/0) تایید شد.نتیجه گیری: با اجرای مناسب راهبردهای منابع انسانی می توان تعهد سازمانی پرستاران را از طریق حمایت سازمانی درک شده بهبود بخشید. بنابراین، اجرای صحیح این راهبردها پیشنهاد می شود.
کلیدواژه راهبردهای منابع انسانی ,حمایت سازمانی درک شده ,تعهد سازمانی ,پرستار
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ایران (نویسنده مسوول), ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved