>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی و روان سنجی مقیاس رضایتمندی پرستار از گزارش نویسی   
   
نویسنده عطارزاده بهبهانی سید عبدالصمد ,یغمایی فریده ,اختردانش نیما ,علوی مجد حمید
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1391 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:54 -65
چکیده    مقدمه: ثبت مراقبت های پرستاری ابزاری مهم جهت تعیین صحت و ارزشیابی مداخلات درمانی و مراقبتی است. در این رابطه، رضایت پرستاران از گزارش نویسی سبب ثبت صحیح گزارش می شود. هدف از انجام این پژوهش، طراحی و روان سنجی مقیاس رضایتمندی پرستار از گزارش نویسی می باشد.مواد وروش ها: پژوهش حاضر، یک مطالعه اکتشافی است که در ابتدا، با مروری بر مطالعات در باره مفهوم و ابعاد رضایت و رضایتمندی پرستار از گزارش نویسی، مقیاس رضایتمندی پرستار از گزارش نویسی طراحی و تدوین گردید. سپس اعتبار محتوا با استفاده از شاخص اعتبار محتوای والتس و باسل (Waltz & Bausell) با نظرات 17 متخصص در زمینه رضایتمندی پرستار و گزارش نویسی، اندازه گیری گردید. اعتبار صوری مقیاس رضایتمندی پرستار از گزارش نویسی با نظرخواهی از 20 متخصص در زمینه رضایتمندی پرستار و گزارش نویسی و اعتبار سازه با مروری برکتب، مقالات، پژوهش ها و مصاحبه با افراد متخصصین انجام گردید. برای اندازه گیری پایایی از روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و آزمون مجدد (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده گردید.یافته ها: در ابتدا 75 عبارت در مقیاس رضایتمندی پرستار از گزارش نویسی تدوین شد. سپس در بررسی اعتبار محتوا، عباراتی که شاخص اعتبار محتوی آنها بیشتر از 75 درصد بود در مقیاس حفظ گردید، لذا تعداد عبارات پرسشنامه به 66 عبارت کاهش یافت. اعتبار سازه 7 عامل را در پرسشنامه نشان داد. به علاوه یافته ها، پایایی همسانی درونی (آلفای کرونباخ) 981/0 برای 7 عامل پرسشنامه را نشان داد و ضریب همبستگی پیرسون در آزمون مجدد 912/0 برای پایایی بیرونی عبارات بدست آمد. در مراحل فوق 15 عبارت به علت تکراری بودن، حذف گردید و لذا عبارات پرسشنامه به 51 عدد رسید.نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پرسشنامه رضایتمندی پرستار از گزارش نویسی با 51 عبارت از نوع لایکرت معتبرو پایا می باشد. با توجه به کمبود پرسشنامه معتبر و پایا جهت انداز ه گیری رضایتمندی پرستار از گزارش نویسی در جامعه ایران، بکارگیری این پرسشنامه می تواند مفید باشد.
کلیدواژه روان سنجی ,مقیاس رضایتمندی پرستار ,گزارش نویسی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسوول) , ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, پزشک عمومی و کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی و مسیول واحد آمار وانفورماتیک معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشیار، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved