>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی همبستگی تفویض اختیار و رضایت شغلی پرستاران  
   
نویسنده کفعمی فاطمه ,موسوی سیدقاسم ,محسن پور محدثه ,قنبری وحید
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1391 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:29 -24
چکیده    مقدمه: در سال های اخیر، تعداد زیادی از سازمان ها ارتقا رضایت شغلی، فرآیند توانمند سازی کارکنان و مشارکت آنها در تصمیم گیری را از ضروریات موفقیت خود معرفی کرده اند. هدف از این مطالعه حاضر تعیین میزان همبستگی تفویض اختیار و رضایت شغلی پرستاران می باشد.مواد و روش‌ها: مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بوده و نمونه ها تمامی کارکنان پرستاری بیمارستان دکتر علی شریعتی شهر اصفهان در سال 1389 بودند. ابزار های گرد آوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناسی، چک لیست تفویض اختیار رونتریRowntree Delegation Checklist” “ که اعتبار آن به شیوه اعتبار محتوا و صوری و پایایی آن با ضریب همسانی درونی70/0 کسب گردیده و شاخص شرح وظایف کندال و هیولین “Kendall & Hulin Job Descriptive Index(JDI))” که در مطالعات قبلی ضریب همسانی درونی آن 85 /0 گزارش شده است. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 17 و از آزمون های آماریT مستقل، آزمون-های اسپیرمن جهت تعیین همبستگی متغییرها، استفاده گردید. یافته‌ها: همچنین میانگین نمره تفویض اختیار با رضایت شغلی از نظر آماری همبستگی معنی داری نداشتند (022/0-r= ،826/0p=).نتیجه‌‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که تفویض اختیار، ابزار مدیریتی موثری در افزایش رضایت شغلی پرستاران نمی باشد. در عین حال پژوهش های بیشتر در این زمینه لازم است.
کلیدواژه تفویض اختیار ,رضایت شغلی ,تصمیم گیری ,پرستار
آدرس بیمارستان شریعتی اصفهان، , کارشناس ارشد مدیریت پرستاری، پرستار بیمارستان شریعتی اصفهان، اصفهان، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, کارشناس ارشد آموزش پرستاری، عضو هییت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, کارشناس ارشد آموزش پرستاری، عضو هییت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایلام, کارشناس ارشد مدیریت پرستاری، عضو هییت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران(نویسنده مسوول) , ایران
پست الکترونیکی ghanbari-v@medilam.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved