>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عملکرد مدیران و پرستاران در مراقبت ایمن از بیماران از دیدگاه پرستاران  
   
نویسنده همتی مسلک پاک معصومه ,حبیب زاده حسین ,خلیل زاده حمیده
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1391 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:7 -14
چکیده    مقدمه: رعایت ایمنی در مراقبت های روزانه پرستار، باعث کاهش حوادث شده و آسیب را کاهش خواهد داد. پرستاران ضمن ارایه مراقبت، متعهد ایفای نقش تکمیلی خود در حفظ ایمنی بیمار هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین عملکرد مدیران و پرستاران در مراقبت ایمن از بیماران از دیدگاه پرستاران انجام شد. مواد وروش ها: در این مطالعه توصیفی 202 پرستار شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با روش نمونه گیری در دسترس شرکت داشتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای حاوی دو بخش استفاده شد. بخش اول برای جمع آوری اطلاعات جمعیت شناسی و بخش دوم مربوط به پرسشنامه عملکرد ایمن برای مراقبت بهتر (Safe Practice for Better Healthcare) حاوی 15 سوال در مورد عملکرد مدیران بیمارستان و 25 سوال در مورد عملکرد پرستاران (جمعا 40 سوال)در مورد حفظ ایمنی بیمار بود. اعتبار پرسشنامه ها از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن نیز با آزمون مجدد (85/0r=) تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از SPSS نسخه 15 توسط آزمون های آمار توصیفی و آزمون های آماری کای اسکویر و ضریب همبستگی پیرسون انجام یافت.یافته ها: یافته های مطالعه نشان داد که اکثریت پرستاران به ترتیب (6/91 و 9/56 درصد) معتقد بودند که عملکرد خودشان در مراقبت ایمن از بیماران در سطح خوب و عملکرد مدیران متوسط می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که طبق آزمون آماری پیرسون بین عملکرد مدیران و عملکرد پرستاران در مراقبت ایمن از بیماران همبستگی معنادار آماری وجود دارد (000/0p =). نتیجه گیری: با توجه به تاثیر متقابل مدیران و پرستاران در بحث مراقبت ایمن از بیماران به نظر می رسد، توجه و تاکید بر ارتباط رسمی و غیررسمی در سازمان های مرتبط با سلامت می تواند در ارتقا و ضعیت ایمنی بیمار و چشم انداز مناسب در آینده موثر باشد.
کلیدواژه مدیران بیمارستان ,عملکرد پرستاران ,مراقبت ایمن از بیماران
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسوول), ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, مربی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved