>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر اجرای الگوی نظارت بالینی بر پیامدهای آموزش به بیمار   
   
نویسنده حشمتی نبوی فاطمه ,معماریان ربابه ,ونکی زهره
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1391 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:28 -36
چکیده    مقدمه: یکی از موانع موجود بر سر راه اجرای آموزش به بیمار، عدم سازماندهی و نظارت از سوی مدیران بر انجام این فعالیت است. هدف مطالعه حاضر، تعیین تاثیر اجرای الگوی نظارت بالینی (Clinical Supervision Model) بر نگرش بیماران نسبت به آموزش دیدن توسط پرستاران، رضایت بیماران از آموزش پرستاران و کیفیت ثبت آموزش به بیمار به عنوان پیامدهای اجرای آموزش به بیمار است.مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه شبه تجربی از نوع مقایسه گروه های ایستا است که در آن گروه مقایسه و آزمون با یک پس آزمون با هم مقایسه شدند. نمونه های این مطالعه را 72 بیمار در دو گروه مجزای یکسان سازی شده تشکیل دادند. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف انجام شد. الگوی نظارت بالینی در 3 بخش از بیمارستان ثامن الایمه (ع) شهر مشهد و به مدت 6 ماه انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات عبارت بود از: پرسشنامه اطلاعات زمینه ای بیماران، پرسشنامه نگرش بیماران به آموزش پرستاران “Patients’ Attitude Toward Education by Nurses” و پرسشنامه رضایت بیماران از آموزش پرستاران “Patient Satisfaction From Nurses' Education”که از طریق مصاحبه تکمیل شدند و چک لیست مشاهده ای کیفیت ثبت آموزش به بیمار Education” Documentation Quality of Patient بود.اعتبار ابزارهای پژوهش با استفاده از روش اعتبار محتوا، و پایایی آن ها با استفاده از روش دونیمه کردن و تعیین همبستگی بین ارزیاب ها به تایید رسید. داده ها پس از جمع آوری با استفاده ازنرم افزار SPSS نسخه 11.5 و با استفاده از آزمون های کای دو و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: رضایت بیماران بعد از مداخله آموزش پرستاران افزایش یافت و نتایج، تفاوت معنی داری را نشان داد (P =0/02). بعلاوه، بین کیفیت ثبت آموزش به بیمار قبل و بعد از اجرای مداخله تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد (0001/0=P).از طرف دیگر، یافته ها تفاوت آماری معنی داری را بین نگرش بیماران قبل و بعد از مداخله نشان نداد.نتیجه گیری: الگوی نظارت بالینی، با سازماندهی، اجرا و بازخورد می تواند برای ارتقا دانش و مهارت پرستاران در زمینه آموزش بیماران مفید باشد. پژوهش های بیشتری برای بررسی تاثیر این الگو بر سایر جنبه های عملکرد پرستاری مورد نیاز است.
کلیدواژه نظارت بالینی ,آموزش به بیمار ,کیفیت ثبت ,مراقبت های پرستاری
آدرس دانشگاه علوم پزشکی مشهد, دکترای تخصصی پرستاری، گروه مدیریت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسوول) , ایران, دانشگاه تربیت مدرس, استادیار، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشیار، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،ایران , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved