>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر الگوی مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر افسردگی بیماران همودیالیزی  
   
نویسنده افکند صغری ,نوروزی تبریزی کیان ,فلاحی خشکناب مسعود ,رضا سلطانی پوریا
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1391 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:7 -16
چکیده    مقدمه: همودیالیز در نارسایی مزمن کلیوی، منجر به تحت تاثیر قرار گرفتن همه ابعاد وجودی بیماران و بروز اختلالاتی چون افسردگی می شود.یکی از روش های مطلوب نمودن کیفیت مراقبت در واحد همودیالیز، بکارگیری الگوی مراقبتی پرستاری می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر الگوی مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر افسردگی بیماران همودیالیزی انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی دو گروهی قبل و بعد است که با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف برروی 35 بیمارهمودیالیزی از بیمارستان رازی رشت (آزمون) و 35 بیمار همودیالیزی از بیمارستان شهید بهشتی انزلی (شاهد) در سال 1390 انجام شد. مداخله بر اساس الگوی مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدیبا حضور پزشک، پرستار، روانشناس، تغذیه، مددجو و خانواده بصورت تیمی و فراگیر و با در نظر گرفتن ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی هر کدام از مددجویان بطور جداگانه وبمدت سه ماه انجام شد. ابزار گرد آوری شامل پرسشنامه های جمعیت شناسی و سیاهه افسردگی بک Beck Depression Inventory بود که قبل و سه ماه بعد از مداخله انداره گیری شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار 16SPSS و آزمون های آماری توصیفی، تی زوجی، تی مستقل وآنالیز کوواریانس، کای دو و فیشرمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها بین میانگین افسردگی نمونه های پژوهش قبل (11/30±285/8) و بعد از مداخله (20/24±309/10) در گروه آزمون تفاوت معنی داری را نشان داد (001/0 > P). نتیجه گیری: با اجرای الگوی مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی، تفاوت معنی داری در امتیاز افسردگی بیماران همودیالیزی ایجاد شد، بطوریکه اجرای این الگوی مراقبتی با بهبود وضعیت زندگی بیماران همودیالیزی همراه است.
کلیدواژه الگوی مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی ,افسردگی ,همودیالیز ,پرستاری ,مراقبت
آدرس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران , ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران (نویسنده مسوول), ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, دانشیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران , ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, کارشناس ارشد آمار و فناوری اطلاعات، گروه آمار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved