>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان بروز مواجهه های شغلی با وسایل تیز و برنده درکارکنان درمانی شاغل در بخش های اورژانس بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سال های 89-1386  
   
نویسنده رضایی شادی ,ربیع راد نارملا ,تمیزی زهرا ,فلاحی خشکناب مسعود ,محمد نژاد اسمعیل ,محمودی محمود
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1391 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:46 -54
چکیده    مقدمه: آسیب های ناشی از مواجهه با وسایل تیز و برنده و همچنین خون و ترشحات بدن بیمار یکی از خطرات شغلی مهم برای کارکنان بهداشتی و درمانی محسوب می شود که آنان را در معرض خطر تماس با ویروس های منتقله از راه خون بخصوص هپاتیتB ،C و ایدز قرار می دهد.این مطالعه با هدف تعیین میزان مواجهه های شغلی با وسایل تیز و برنده درکارکنان درمانی شاغل در بخش های اورژانس بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سال های 89-1386 انجام گرفته است.مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی از نوع طولی، 991 نفر از کارکنان درمانی شاغل در بخش های اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران از طریق نمونه گیری سرشماری از اول مرداد 1386 تا پایان تیرماه 1389 شرکت داشتند. جمع آوری داده ها با استفاده از فرم مواجهه شغلی پژوهشگر ساخته با ضریب پایایی 71/0 مشتمل بر 32 سوال در دو بخش اطلاعات جمعیت شناسی و جزییات مواجهه شغلی صورت گرفت. برای تعیین اعتبار ابزار از روش اعتبار صوری و محتوا و برای تعیین پایایی از روش آزمون مجدد استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS با ویرایش 16 مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که در طی سال های پژوهش از تعداد کل 991 نفر واحد های مورد پژوهش 85/16درصد (167 نفر) دچار مواجهه شغلی با وسایل تیز و برنده شدند (167 نفر گروه مواجهه شغلی و 554 نفر گروه غیر مواجهه شغلی). از نظر نوع وسیله سرسوزن و آنژیوکت به ترتیب با فراوانی 08/55 درصد و 75/22 درصد بیشترین علت مواجهه های شغلی بودند. همچنین بیشترین موقعیتی که افراد دچار مواجهه شغلی شده بودند به هنگام رگ گیری و گذاشتن مجدد سرسوزن به ترتیب با فراوانی 7/24 درصد و 3/23 درصد بود. ارتباط معنی داری بین واحد های مورد پژوهش در دو گروه از نظر متغیرهای جمعیت شناسی بجز سابقه کار با مواجهه شغلی با وسایل تیز و برنده وجود نداشته است.نتیجه گیری: مقایسه نتایج مطالعه حاضر با مطالعات مشابه در سایر کشورها، نشان دهنده این امر است که بروز مواجهه های شغلی با وسایل تیز و برنده از میزان پایینی بر خوردار است. این امر ممکن است به دلیل عدم گزارش دهی به موقع باشد، لذا پیشنهاد می گردد یک نظام گزارش دهی منسجم مراقبت از مواجهه های شغلی کارکنان بیمارستان طراحی گردد.
کلیدواژه مواجهه های شغلی ,وسایل تیز و برنده ,اورژانس بیمارستان
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان فارابی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،ایران , ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان روانپزشکی رازی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, دانشیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران (نویسنده مسوول) , ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, استاد، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved