>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ارتقای سلامت   
سال:1391 - دوره:1 - شماره:3


  tick  بررسی تاثیر الگوی مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر افسردگی بیماران همودیالیزی - صفحه:7-16

  tick  بررسی برخی عوامل مرتبط با تمایل به ترک خدمت در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی تابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - صفحه:17-27

  tick  تاثیر اجرای الگوی نظارت بالینی بر پیامدهای آموزش به بیمار - صفحه:28-36

  tick  بررسی مقایسه تاثیر پانسمان عسل با پانسمان هیدروکلویید بر ترمیم زخم فشاری بیماران بستری در بخش های ویژه - صفحه:37-45

  tick  بررسی میزان بروز مواجهه های شغلی با وسایل تیز و برنده درکارکنان درمانی شاغل در بخش های اورژانس بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سال های 89-1386 - صفحه:46-54

  tick  مقایسه کفایت دیالیز در بیماران مراجعه کننده به بخش های همودیالیز استان گلستان - صفحه:46-55

  tick  بررسی همبستگی ویژگی های جمعیت شناسی و نگرش ایمنی به کار کارگران زن کارخانه های مواد غذایی - صفحه:64-72

  tick  دیدگاه پرستاران درباره عوامل تاثیرگذار بر ایفای نقش های حرفه ای - صفحه:73-94
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved