>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رفتارهای محیط کاری و همبستگی آن با مشخصات جمعیت شناسی از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر گرگان   
   
نویسنده کلانتری سهیلا ,حکمت افشار میترا ,جویباری لیلا ,ثناگو اکرم ,محمدی رسول
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1391 - دوره : 1 - شماره : 4 - صفحه:7 -15
چکیده    مقدمه: رفتارهای زیانبار در محیط های کاری افزایش پیدا کرده است. رفتارهای نامحترمانه و بی حرمتی عوارض طولانی مدتی بر عملکرد فرد دارند. این مطالعه با هدف تعیین رفتارهای محیط کاری و همبستگی آن با مشخصات جمعیت شناسی از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر گرگان انجام شد.مواد و روش ها: در مطالعه ای توصیفی-همبستگی، 232 نفر پرستار شاغل در دو بیمارستان آموزشی گرگان در سال 1390 شرکت کردند. گردآوری داده ها توسط مقیاس رفتارهای نامحترمانه پرستاری، ( Nursing Incivility Scale (NIS انجام شد. اعتبار این مقیاس از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن با استفاده از آلفاکرونباخ 86/0 مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون خطی، با نرم افزارSPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نمره کل رفتارهای نامحترمانه از دیدگاه پرستاران 89/3 از 5 نمره لیکرت بود. بیشترین رفتار نامحترمانه در پرستاران در ارتباط و تعامل با پزشکان و کمترین آن در تعامل پرستاران با سوپروایزر مشاهده شده است. بین نوع استخدام و سن با رفتارهای نامحترمانه ارتباط معنی داری مشاهده شد(04/0P=) و (02/0P=). بین اشتغال در بخش های مختلف بیمارستان و رفتارهای نامحترمانه پرستاری ارتباط معنی داری دیده شد(02/0P=). به طوری که بیشترین رفتار نامحترمانه با امتیاز (43/4) در بخش اورژانس و کمترین رفتار نامحترمانه با امتیاز ( 71/2) در بخش زنان گزارش شد. نتیجه گیری: رفتارهای نامحترمانه در میان پرستاران می تواند بر کیفیت خدمات ارایه شده توسط پرستاران موثر باشد. لذا توجه به عواملی که منجر به رفتارهای نامحترمانه در محیط کار پرستاران می شود ضروری است.
کلیدواژه رفتار ,بی حرمتی ,محیط کاری ,پرستار ,رفتار نامحترمانه
آدرس دانشگاه علوم پزشکی گلستان, کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی بویه، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی گلستان, کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی بویه، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران (نویسنده مسوول), ایران, دانشگاه علوم پزشکی گلستان, دانشیار، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی بویه، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی گلستان, دانشیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی بویه، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی گلستان, کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، گروه آمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved