>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان همبستگی ابعاد عملکرد خانواده و خود پنداره نوجوانان پسر سیگاری شهر زنجان  
   
نویسنده حسینی میمنت ,بیات رویا ,یغمایی فریده ,حسین زاده صفیه ,نصیری نویده
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1391 - دوره : 1 - شماره : 4 - صفحه:61 -68
چکیده    مقدمه: استعمال فرآورده های تنباکو یکی از مشکلات رایج در بین نوجوانان می باشد. با توجه به کمبود اطلاعات در مورد خود پنداره و عملکرد خانواده در افراد سیگاری در اواخر دوره نوجوانی، این مطالعه با هدف بررسی میزان همبستگی ابعاد عملکرد خانواده و خود پنداره در نوجوانان سیگاری شهر زنجان در سال 1389 انجام گردید.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- همبستگی، نمونه های پژوهش شامل 100 نفر نوجوان سیگاری و روش نمونه گیری از نوع مبتنی بر هدف و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه شامل سه بخش، اطلاعات جمعیت شناسی، ابزار بررسی خانواده مک مستر و آزمون خود پنداره بک بود. اعتبار ابزار بررسی خانواده مک مستر و آزمون خود پنداره بک با استفاده از اعتبار صوری و شاخص اعتبار محتـوا و پـایـایی ابـزارها با استفاده از روش همسـانی درونی (ابزار بررسی خانواده مک مستر 81/0=? و آزمون خود پنداره بک 91/0=?) و آزمون مجدد (ابزار بررسی خانواده مک مستر 84/0=? و آزمون خودپنداره بک 91/0=?) تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که بیشترین امتیازات کسب شده از ابعاد عملکرد خانواده، مربوط به بعد حل مشکل و کمترین، مربوط به بعد نقش ها بود. همچنین، 88 درصد نمونه ها از عملکرد متوسط خانواده و تنها 4 درصد آن ها از عملکرد بالای خانواده برخوردار بودند. بعلاوه، نتایج نشان داد که 61 در صد نمونه ها خودپنداره خنثی داشتند. بین عملکرد خانواده و خود پنداره همبستگی معنی داری وجود داشت (22/0 (r=و همبستگی بین خود پنداره و بعد پاسخ دهی عاطفی (34/0?=، 001/0P=) از سایر ابعاد عملکرد خانواده بیشتر بود. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که خود پنداره نوجوانان سیگاری با عملکرد خانواده آن ها همبستگی دارد. لذا بایستی در مداخلات پرستاری، ایجاد یک محیط خانوادگی حمایت کننده و آموزش والدین برای پیشگیری از استعمال سیگار توسط نوجوانان مدنظر قرار گیرد.
کلیدواژه عملکرد خانواده ,خود پنداره ,نوجوان ,سیگاری
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, کارشناس ارشد پرستاری، گروه بهداشت ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسوول, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشیار، گروه بهداشت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, استادیار، گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved