>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزشیابی مهارت های بالینی کارکنان فوریت های پزشکی مرکز اورژانس شهر تهران در مواجهه با تروما  
   
نویسنده شاکری خسرو ,فلاحی خشکناب مسعود ,خانکه حمید رضا ,حسینی محمدعلی ,حسین زاده سمانه ,حقی منیع نادر
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1391 - دوره : 1 - شماره : 4 - صفحه:16 -24
چکیده    مقدمه: ارزشیابی توانمندی های کارکنان فوریت های پزشکی که در صف مقدم برخورد با بیماری ها هستند می تواند بازتابی مناسب از عملکرد برنامه آموزش قبل از فارغ التحصیلی و نیز آموزش مستمر پس از آن را فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی مهارت بالینی کارکنان فوریت های پزشکی مرکز اورژانس شهر تهران در مواجهه با تروما انجام شد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است. تعداد 213 نفر از کارکنان فوریت های پزشکی مرکز اورژانس تهران به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه جمعیت شناسی وچک لیست مهارت بالینیClinical Skill Checklist شامل 9 مهارت بود. اعتبار صوری و محتوایی ابزار توسط 10 نفر از مدرسین و صاحبنظران مورد بررسی و تایید قرار گرفت. همچنین ضریب پایایی برای مجموع مهارت ها 80/0 محاسبه گردید. جمع آوری داده ها با مشاهده انجام مهارت ها توسط تکنیسین هاو تکمیل چک لیست مهارت بالینی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 17 و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون تعقیبی بن فرونی و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که 4/62 درصد کارکنان در زمینه تروما مهارت در حد خوب داشتند. در انجام دو مهارت، محدود سازی حرکات ستون فقرات بیمار نشسته و استفاده از اسپلینت کششی نقص عمده مهارتی داشتند و امتیاز ضعیف کسب کرده اند. بین سن، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه کار واحدهای پژوهش و مهارت بالینی در زمینه تروما رابطه معنی دار آماری وجود داشت (05/0P < ).نتیجه گیری: اگرچه کارکنان فوریت های پزشکی در اکثر مهارت ها در محدوده خوب قرار داشتند، ولی نیاز است در دو مهارتی که نمره کافی کسب ننموده اند آموزش های لازم را ببینند.
کلیدواژه تروما ,مهارت بالینی ,فوریت های پزشکی ,کارکنان فوریت های پزشکی
آدرس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران،ایران , ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, دانشیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران (نویسنده مسوول), ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, دانشیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران , ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران , ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, کارشناس ارشد آمار، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران , ایران, مرکزاورژانس تهران، , پزشک عمومی، مرکزاورژانس تهران، تهران، ایران , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved