>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی در سالمندان مقیم خانه های سالمندان تهران  
   
نویسنده شمسی افضل ,پیله ورزاده مطهره ,عبادی عباس
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1391 - دوره : 1 - شماره : 4 - صفحه:32 -42
چکیده    مقدمه: بیماری های قلبی عروقی بعنوان مهمترین عامل ناتوانی و مرگ در سراسر جهان مطرح می باشند. این مطالعه با هدف تعیین عوامل خطرزای بیماری قلبی عروقی در سالمندان مقیم خانه های سالمندان استان تهران انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی در سال 1389 بر روی 310 سالمند ساکن خانه های سالمندان استان تهران انجام شد. نمونه گیری به روش تصادفی-خوشه ای بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای که شامل سوالات جمعیت شناسی (5 سوال) و پرسشنامه عوامل خطرزای بیماری قلبی عروقی (Risk Factors of Cardiovascular Disease Questionnaire) (7سوال)، مشتمل بر سابقه بیماری های قلبی عروقی و مصرف داروها، سابقه فامیلی بیماری های قلبی عروقی، مصرف دخانیات، تحرک فیزیکی و انجام فعالیت های ورزشی، استفاده شد. اعتبار به روش شاخص اعتبار محتوا (Content Validity Index) و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (88/0=?) بررسی گردید. سایر داده ها با اندازه گیری قد و وزن (شاخص توده بدنی)، فشارخون، چربی های خون (کلسترول، تری گلیسرید) و قند خون ناشتا جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 15 انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین سنی نمونه ها 98/7±25/75 سال بود. شیوع عوامل خطرزا از نظر کلسترول بالا (001/0P < )، تری گلیسرید بالا( 05/0P < )، دیابت (05/0P < )، بی تحرکی (001/0P < )، نداشتن فعالیت ورزشی ( 05/0P < )، چاقی (001/0P < )، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در زنان نسبت به مردان بیشتر بود، در حالی که مصرف دخانیات در مردان نسبت به زنان بیشتر بود (001/0P < ).نتیجه گیری: شیوع عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی در سالمندان مقیم خانه های سالمندان در تهران بالا می باشد. زنان بیشتر از مردان در معرض عوامل خطرزای این بیماری قرار دارند. آموزش مناسب در جهت تغییر شیوه پیشگیری از بروز این بیماری و عوارض مرتبط با آن ضروری است.
کلیدواژه بیماری قلبی عروقی ,عوامل خطرزا ,خانه سالمندان ,سالمند
آدرس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت, کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران (نویسنده مسوول), ایران, دانشگاه علوم پزشکی جیرفت, کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved