>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی شیوع و تداوم مشکلات سلامتی مادران بعد از زایمان و همبستگی آن با تعداد زایمان  
   
نویسنده روحی مریم ,هروی کریموی مجیده ,یوسفی هما ,صالحی کمال ,حبیب زاده سعید ,شجاعی محدثه
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1391 - دوره : 1 - شماره : 4 - صفحه:51 -60
چکیده    مقدمه: پس از زایمان تمام توجه خانواده از مادر به نوزاد معطوف شده و مادران نیز به سلامتی خود کمتر اهمیت می دهند. این پژوهش با هدف تعیین شیوع و تداوم مشکلات سلامتی مادران طی سال اول بعد از زایمان و ارتباط مشکلات با تعداد زایمان انجام گردید. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- طولی، 308 مادر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مهاباد در هفته 38-36 حاملگی بطور در دسترس انتخاب شدند. ابزار در این مطالعه پرسشنامه پژوهشگر ساخته مقیاس مشکلات سلامتی بعد از زایمان (Postpartum Morbidity Scale) با اعتبار محتوا، همسانی درونی (94/0=?) و ثبات از طریق آزمون مجدد (98/0r=) بود. اطلاعات توسط مصاحبه در روز هفتم، هفته هشتم و ماه دوازدهم پس از زایمان جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام گرفت. جهت تعیین تفاوت فراوانی مشکلات از آزمون مجذور کای و تعیین خطر نسبی با فاصله اطمینان 95 درصد استفاده گردید.یافته ها: نتایح نشان داد که شایعترین مشکلات هفته اول و هشتم کمردرد و خستگی و درماه دوازدهم خستگی بود. طی هفته اول بعد از زایمان کمردرد (005/0P=)، سردرد (013/0P=)، خستگی (008/0P=)، عوارض ناشی از بی حسی (041/0P=) و مشکلات خواب (0001/0P=) به طور معنی داری توسط مادران اول زا با فراوانی بیشتری گزارش شد. طی هفته هشتم بعد از زایمان کمردرد (047/0P=)، عفونت محل بخیه ها (023/0P=)، عفونت دستگاه ادراری (000/0P=)، مشکلات جنسی (003/0P=)، غم و اندوه (002/0P=) و مشکلات خواب (001/0P=) و طی هفته آخر ماه دوازدهم بعد از زایمان غم و اندوه (024/0P=)، مشکلات جنسی (001/0P=) و مشکلات خواب (036/0P=) بطور معنی داری توسط چند زاها گزارش شد.نتیجه گیری: با توجه به فراوانی بالای مشکلات سلامتی مادران، ضروری است که تغییراتی در برنامه مراقبت های بعد از زایمان ایجاد گردد.
کلیدواژه مشکلات سلامتی ,مادران تازه زایمان کرده ,تعداد زایمان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد, کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران (نویسنده مسوول), ایران, دانشگاه شاهد, استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد, کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران , ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد, کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران , ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد, استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, کارشناس ارشد آمار زیستی، مرکز تحقیقات فارماسیوتیکس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved