>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه فاصله-عملکرد تخت در بیمارستان های دارای نظام مدیریت کیفیت و بیمارستان های فاقد آن در استان زنجان  
   
نویسنده ریاحی لیلا ,محمدی فاطمه ,گنج خانلو اسدالله
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1391 - دوره : 2 - شماره : 5 - صفحه:59 -66
چکیده    مقدمه: امروزه نظام مدیریت کیفیت بطور گسترده ای در بسیاری از بیمارستان های کشور مورد استفاده قرار می گیرد. اما بررسی این موضوع ضروری بنظر می رسد که آیا با وجود هزینه ای که برای ایجاد، استقرار، ثبت و نگهداری آن صرف می گردد، تفاوت معنی داری در شاخص های عملکردی بیمارستان های دارای نظام فوق و فاقد آن وجود دارد یا خیر؟ این پژوهش با هدف مقایسه فاصله- عملکرد تخت در بیمارستان های دارای نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ایزو 9000 و بیمارستان های فاقد آن در استان زنجان انجام شد.مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی، داده های مربوط به شاخص فاصله -عملکرد تخت در بیمارستان های استان زنجان، با توجه به اطلاعات آماری موجود در واحد آمار و مدارک پزشکی جمع آوری گردید. ابزار جمع آوری داده ها فرم شاخص های عملکردی بیمارستان (Hospital Performance Indicators Form) از فرم های استاندارد وزارت بهداشت، بود که شامل ضریب اشغال تخت، فاصله -عملکرد تخت و متوسط طول مدت اقامت بیمار می باشد. جهت سنجش اعتبار محتوای ابزار از قضاوت 8 نفر از مدرسین استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری تی مستقل، تحت نرم افزار SPSS نسخه 15 تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: میانگین فاصله -عملکرد تخت در بیمارستان های دارای نظام مدیریت کیفیت 81/0 روز با انحراف معیار 04/0 و در گروه فاقد آن 02/1 روز با انحراف معیار 05/0 بود. آزمون تی مستقل اختلاف آماری معنی داری را نشان داد (006/0 > P). نتیجه گیری: بیمارستان های دارای نظام مدیریت کیفیت، عملکرد بهتری نسبت به بیمارستان های فاقد آن داشتند. بنابراین، مدیران می توانند این امر را در گسترش نظام فوق مد نظر قرار دهند.
کلیدواژه نظام مدیریت کیفیت ,شاخص عملکرد بیمارستان ,فاصله -عملکرد تخت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسوول), ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی -درمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی زنجان, پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved