>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی همبستگی مصرف مواد مخدر، الکل، سیگار و داروهای اعصاب و روان با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان بم  
   
نویسنده شفیعی نعمت الله ,شمسی افضل ,قادری مصعب
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1391 - دوره : 2 - شماره : 5 - صفحه:49 -60
چکیده    مقدمه: اعتیاد به مواد مخدر از مسایل اجتماعی عصر حاضر خصوصاً در کشورهایی مانند ایران می باشد. یکی از آثار سو مصرف مواد تاثیر منفی آن بر عملکرد تحصیلی دانشجویان می باشد. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی مصرف مواد مخدر، الکل، سیگار و داروهای اعصاب و روان با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان بم انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-همبستگی بر روی 760 نفر از دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی، پیام نور و دانشکده پرستاری شهرستان بم که به روش تصادفی انتخاب شدند، انجام گردید. داده ها بوسیله پرسشنامه مصرف مواد مخدر (Drug Use Questionnaire) که شامل 5 سوال مربوط به مشخصات جمعیت شناسی واحدهای مورد پژوهش در بخش اول و همچنین در بخش دوم 12 سوال مربوط به مصرف سیگار، داروهای اعصاب و روان، الکل و مواد مخدر بود، جمع آوری گردید. اعتبار به روش اعتبار محتوا با نظر خواهی از 10 نفر از مدرسین و متخصصان صاحب‌نظر در زمینه موضوع ارزیابی گردید. پایایی ابزار نیز به روش آزمون مجدد که توسط 35 نفر از دانشجویان و به فاصله 12روز تکمیل گردید، محاسبه و با ضریب همبستگی 88/0 پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. میانگین معدل نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 1390-1389 نیز بعنوان شاخصی برای سنجش پیشرفت تحصیلی درنظر گرفته شد. اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق نرم‌افزار SPSS نسخه 17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: فراوانی مصرف مواد در دانشجویان به ترتیب شامل داروهای اعصاب و روان (8/13 درصد)، الکل (8/10درصد)، مواد مخدر (9/9درصد) و سیگار (7/5 درصد) بود. پیشرفت تحصیلی در دانشجویانی که سابقه مصرف سیگار، الکل، مواد مخدر و داروهای اعصاب و روان داشتند، به طور معنی داری نسبت به دانشجویانی که سابقه مصرف مواد نداشتند در سطح پایین تری قرار داشت (001/0P < ).نتیجه گیری: فراوانی مصرف سیگار، الکل، مواد مخدر و داروهای اعصاب و روان در دانشجویان قابل توجه بود. مصرف این مواد تاثیرات منفی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان داشت. لذا توجه بیشتر مسیولین دانشگاه در جهت پیشگیری و درمان دانشجویان، برای داشتن جامعه ای سالم ضروری است.
کلیدواژه پیشرفت تحصیلی ,مواد مخدر ,سیگار ,الکل ,دانشجویان
آدرس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت, کارشناس ارشد پرستاری،گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی جیرفت، جیرفت، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی جیرفت, کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی جیرفت، جیرفت، ایران (نویسنده مسوول), ایران, دانشگاه علوم پزشکی جیرفت, کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved