>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی همبستگی حمایت اجتماعی درک شده با برخی عوامل جمعیت شناسی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس  
   
نویسنده قدوسی بروجنی منصوره ,حیدری محمد ,شریفی نیستانک ناهید دخت ,شهبازی سارا
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1391 - دوره : 2 - شماره : 5 - صفحه:24 -33
چکیده    مقدمه: بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری پیشرونده و تحلیل برنده غلاف میلین سلول های عصبی مرکزی است که عوارض آن مشکلات جسمی و روانی به دنبال دارد. به نظر می رسد که حمایت اجتماعی، تنش های روانی فرد را کنترل کرده و سبب بهبود کیفیت زندگی می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی حمایت اجتماعی درک شده و برخی عوامل جمعیت شناسی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه پژوهشی از نوع توصیفی-همبستگی بوده که 395 بیمار مبتلا از انجمن MS شهر تهران با روش نمونه گیری مستمر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه حمایت اجتماعی نورتوس (SSQ) بود. ضریب آلفای کرونباخ برای ابزار فوق معادل 90/0 گزارش شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 صورت گرفت.یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که 5/39 در صد بیماران، از حمایت اجتماعی درک شده در سطح متوسط برخوردار بودند. بین حمایت اجتماعی درک شده با سن (003/0P=)، میزان تحصیلات (029/0P=)، وضعیت اشتغال (031/0P=) و درآمد ماهیانه (001/0 > P) همبستگی معنی داری مشاهده شد، اما بین حمایت اجتماعی درک شده با جنسیت، وضعیت تاهل، ابتلای خانواده یا اقوام به مولتیپل اسکلروزیس، مدت تشخیص بیماری و سابقه بستری در بیمارستان همبستگی معنی داری دیده نشد. نتیجه گیری: از آنجایی که حدود 3/0 درصد از واحد های مورد پژوهش از درک حمایت اجتماعی پایینی برخوردار بودند و برخورداری از حمایت اجتماعی بالا در مواجهه و سازگاری بهتر با بیماری و عوامل تنش زا نقش بسزایی دارد. پرستاران می توانند با شناسایی گروه های پر خطر از انزوای این گروه از بیماران جلوگیری نمایند و با ارایه مداخلات حمایتی مناسب در جهت ارتقای کیفیت زندگی آن ها اقدام شود.
کلیدواژه حمایت اجتماعی ,مولتیپل اسکلروزیس
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد, کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری بروجن، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد, کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران (نویسنده مسوول), ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد, کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری بروجن، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved