>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی همبستگی هوش معنوی با برخی از عوامل جمعیت شناسی و آموزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان  
   
نویسنده غنا سامیه ,مهستی جویباری لیلا ,شریف نیا سید حمید ,حکمت افشار میترا ,ثناگو اکرم ,چهره گشا مریم
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1391 - دوره : 2 - شماره : 5 - صفحه:17 -25
چکیده    مقدمه: هوش معنوی نوعی سازگاری و رفتار حل مشکل است که فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطراف و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می نماید و باعث بهبود عملکرد می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی هوش معنوی با برخی از عوامل جمعیت شناسی و آموزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد.مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی-همبستگی در سال 1390 روی 282 نفر از دانشجویان علوم پزشکی با روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه مشخصات جمعیت شناسی و آموزشی و پرسشنامه هوش معنوی شامل چهار حیطه تفکر عمومی و اعتقادات، توانایی مقابله با مشکلات، سجایای اخلاقی و خودآگاهی، عشق و علاقه انجام شد. اعتبار این پرسشنامه از طریق اعتبار ملاکی و پایایی آن با استفاده آلفای کرونباخ 85/0 مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 با سطح معنی داری (05/0P < ) انجام شد.یافته ها: میانگین سن افراد شرکت کننده در پژوهش 70/1±17/20 سال و 76 درصد آنان مونث بودند. میانگین و انحراف معیار نمره هوش معنوی واحدهای مورد پژوهش 43/0±46/2 از پنج امتیاز لیکرت بود. همچنین میانگین و انحراف معیار تفکر عمومی و اعتقادات 56/0±13/2، توانایی مقابله با مشکلات 62±90/2، سجایای اخلاقی 45/0±20/2، خودآگاهی، عشق و علاقه 64/0±59/2 بود. اگرچه میانگین نمره هوش معنوی دانشجویان پسر 36/0±58/2 اندکی از دانشجویان دختر 28/0±51/2 بیشتر بود، اما تفاوت آماری معنی داری بین دو جنس مشاهده نشد. بین متغیرهای سن، وضعیت تاهل، قومیت، رشته تحصیلی و معدل با نمره هوش معنوی ارتباط آماری معنی داری یافت نشد.نتیجه گیری: میانگین نمره هوش معنوی دانشجویان در حیطه توانایی مقابله با مشکلات بیشترین نمره را نسبت به سایر ابعاد دارا بوده است.
کلیدواژه هوش معنوی ,معنویت ,دانشجو ,هوش
آدرس دانشگاه علوم پزشکی گلستان, دانشجوی کارشناسی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی بویه، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گلستان, دانشیار، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی بویه، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), 3-کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی آمل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری و دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله , ایران, دانشگاه علوم پزشکی گلستان, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی بویه، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران (نویسنده مسوول) , ایران, دانشگاه علوم پزشکی گلستان, دانشیار، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی بویه، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی گلستان, کارشناس ارشد آموزش پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی بویه، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved