>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی شکاف بین وضعیت های موجود و مطلوب مدیریت کیفیت فراگیردر مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی شهر گرگان با استفاده از منطق فازی  
   
نویسنده احمدی لیوانی اعظم ,حسینی محمدعلی ,پور خطیر محمد ولی
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1391 - دوره : 2 - شماره : 5 - صفحه:7 -18
چکیده    مقدمه: یکی از محور های مهم خدمات در بخش سلامت، خدمات توانبخشی است. کیفیت پایین خدمات توانبخشی می تواند افزایش شیوع ناتوانی ها و معلولیت ها را در جامعه به دنبال داشته باشد. مدیریت کیفیت فراگیر (TQM= Total Quality Management) می تواند تحولات لازم را برای دستیابی به کیفیت مطلوب ایجاد کند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل شکاف بین وضعیتهای موجود و مطلوب مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر در مراکز بهزیستی غیردولتی شهر گرگان با استفاده از منطق فازی انجام شده است.مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و جامعه مورد مطالعه کارکنان مراکز توانبخشی غیر دولتی شهر گرگان در سال 1390-1389 بودند. ابزار پژوهش، پرسشنامه های سنجش شکاف بین انتظارات و ادراکات مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر(Measurement Gap between Expectations and Perceptions of TQM Components) بود. اعتبار پرسشنامه ها به دو روش شاخص اعتبار محتوا (CVI) و نسبت اعتبار محتوا (CVR) محاسبه گردید. شاخص اعتبار محتوا برای هر دو پرسشنامه 83/0 و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 93/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار های SPSS نسخه 17و EXCEL 2007 صورت گرفت.یافته ها: میانگین کل امتیازات فازی انتظارات جامعه مورد مطالعه (982/0، 923/0، 822/0)، بیش ازمیانگین کل امتیازات فازی ادراکات (83/0، 71/0، 59/0) آنها بود. همچنین نتایج نشان ‌داد که بین انتظارات و ادارکات کارکنان در تمامی مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: تفاوت معنی دار در مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر، بیانگر آنست که کارکنان وضعیت موجود را پایین تر از شرایط مطلوب ارزیابی کرده اند. لذا توصیه می گردد سازمان های مورد مطالعه توجه بیشتری به مولفه های مدیریت کیفیت جامع داشته باشند.
کلیدواژه مدیریت کیفیت فراگیر ,منطق فازی ,مراکز توانبخشی
آدرس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, کارشناس ارشد، گروه مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران، ایران, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, استادیار، گروه مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران (نویسنده مسوول) , ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوی دکترای مدیریت تحقیق در عملیات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved