>
Fa   |   Ar   |   En
   همبستگی سواد سلامت و کیفیت زندگی با اضطراب سلامت در بیماران سرپایی مراجعه‌کننده به پلی کلینیک تخصصی شهید بهشتی  
   
نویسنده حیدری شمس چعفر ,علی‌محمدزاده خلیل ,ماهر علی
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1398 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:1 -9
چکیده    مقدمه: نداشتن سواد و آگاهی کافی در زمینه سواد سلامت باعث افزایش اضطراب و پایین آمدن کیفیت زندگی می‌شود. هدف از این مطالعه تعیین همبستگی سوادسلامت و کیفیت زندگی با اضطراب سلامت در بیماران سرپایی پلی کلینیک تخصصی شهید بهشتی کرج است.روش کار: این پژوهش توصیفی همبستگی می‌باشد. جامعه آماری 2600 نفر از بیماران سرپایی پلی کلینیک تخصصی شهید بهشتی کرج بود، با استفاده از جدول مورگان 335 نفر از بیماران و با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل؛ پرسشنامه سواد سلامت ایرانیان (iranian health literacy questionnaire)، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی نسخه کوتاه world health organization quality of life brief version (whoqol bref) و سیاهه اضطراب سلامت (health anxiety inventory) بود. روایی پرسشنامه‌ها از طریق روایی محتوایی و صوری مشخص شد. پایایی پرسشنامه‌ها با روش آلفای کرونباخ برای 100 نفر از بیماران سرپایی پلی کلینیک تخصصی شهید بهشتی کرج مشخص شد. جهت تحلیل داده‌ها با نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 25 و pls3.5 smart با روش مدلسازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی انجام شد.یافته‌ها: بین سواد سلامت و اضطراب سلامت همبستگی معنی‌دار و منفی (0.470) و بین کیفیت زندگی و اضطراب سلامت همبستگی معنی دار و منفی (0.497) و بین سواد سلامت و کیفیت زندگی همبستگی معنی‌دار و مثبت (0.749) وجود دارد.نتیجه گیری: سواد سلامت و کیفیت زندگی همبستگی مثبت و معنی دار، سواد سلامت و اضطراب سلامت همبستگی منفی و معنی‌دار، کیفیت زندگی و اضطراب سلامت همبستگی منفی و معنی‌داری با هم دارند. پیشنهاد می‌شود مدیران بیمارستان‌ها جهت ارتقا کیفیت زندگی بیماران و کاهش اضطراب سلامت برنامه‌ریزی مناسبی درخصوص ارتقا سواد سلامت بیماران داشته باشند.
کلیدواژه سالمندان، بیماری‌های عروق کرونر، بهزیستی، رضایت از زندگی، معنویت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved