>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی استانداردهای سطوح مراقبتی بخش‌های مراقبت ویژه: یک مرور هدفمند  
   
نویسنده دانشمندی احسان ,قهری سرابی علیرضا ,بنکدار حمیرا ,اعتمادی فرشته
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1398 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:25 -32
چکیده    مقدمه: بکارگیری استانداردها در هر یک از سطوح مراقبتی در بخش‌های مراقبت ویژه طی سال‌های اخیر به عنوان یک مساله ی قابل تامل مطرح بوده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین استانداردهای سطوح مراقبتی در بخش‌های مراقبت ویژه انجام شد.روش کار: در این مطالعه مروری نظام مند، کلیه مقالات چاپ شده به زبان انگلیسی از سال 2019-2001 و منابع فارسی در بازه زمانی 1379 تا 1398 مورد جستجو قرار گرفت. در زمینه استانداردهای سطوح مراقبتی بخش‌های مراقبت ویژه که در داخل و خارج از کشور انجام شده بودند، در پایگاه‌های اطلاعاتی اینترنتی مانند بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) ، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (sid)، pubmed، google scholar، science direct بررسی گردید. نتیجه این جستجو دستیابی به 109 مقاله و طرح پژوهشی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع بود که از این میان در نهایت 10 مطالعه وارد پژوهش شدند.یافته‌ها: از میان 10 مطالعه‌ی مورد بررسی 4 مطالعه (40 درصد) توصیفیتحلیلی، 4 مطالعه (40 درصد) توصیفیمقطعی، یک مطالعه (10 درصد) تحلیلی و یک مطالعه کوهورت (10 درصد) بودند و هیچ پژوهش مداخله‌ای وجود نداشت. 2 مطالعه (20 درصد) در کشور هندوستان و 6 مطالعه (60 درصد) در کشور ایران، یک مطالعه (10 درصد) در کشور کانادا و یک مطالعه (10 درصد) در کشور هلند صورت گرفته بود. بعلاوه، پنج عامل شامل: فضاهای فیزیکی ، فناوری مورد استفاده در این واحدها و نظارت بر صحت کار آن‌ها ، نیروی انسانی ، خدمات ویژه ارائه شده و آموزش و پژوهش به عنوان استانداردهای زمینه‌ای در تعیین سطح بخش‌های مراقبت ویژه نقش اساسی دارند.نتیجه گیری: هر سطح از بخش‌های مراقبت ویژه دارای استانداردهای معینی از لحاظ ساختار، نیروی انسانی، به کارگیری فرآیندها و تجهیزات مختص به خود می‌باشد. پیشنهاد می‌شود بر اساس سطح مراقبت بخش ویژه؛ ارائه نوع خدمات، تجهیزات، نیروی انسانی و اجرای فرآیندها طبق دستورالعمل‌های کشوری مطابق با استانداردهای هر سطح صورت پذیرد.
کلیدواژه استاندارد، مراقبت‌های ویژه، سطوح مراقبت، بخش مراقبت‌های ویژه
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه داخلی جراحی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده پرستاری و مامایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه بیهوشی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه داخلی جراحی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved