>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه اثربخشی گروه درمانی پذیرش و تعهد و گروه درمانی شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به سوءهاضمه عملکردی  
   
نویسنده محمودی فرح ,مداحی محمدابراهیم ,پورشریفی حمید ,مسچی فرحناز
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1398 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:43 -52
چکیده    مقدمه: شایع ترین اختلالات گوارشی، اختلالات عملکردی دستگاه گوارش هستند که سوءهاضمه عملکردی یکی از انواع شایع آن است و باعث کاهش سلامت و کیفیت زندگی می گردد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی گروه درمانی پذیرش و تعهد و گروه درمان شناختیرفتاری کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به سوءهاضمه عملکردی انجام شد.روش کار: این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش زنان مبتلا به بیماری سوءهاضمه عملکردی مراجعه کننده به کلینیک های گوارش شهر اراک در سال 1397 بودند. در کل 33 نفر پس از بررسی ملاک های ورود به مطالعه با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (11 نفر در هر گروه) جایگزین شدند. گروه های آزمایش به ترتیب 8 جلسه 90 دقیقه ای با روش های پذیرش و تعهد و شناختیرفتاری آموزش دیدند و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شاخص سوءهاضمه نپین برای کیفیت زندگی (nepean rsquo;s dyspepsia index for quality of life)، سیاهه اضطراب بک (beck rsquo;s anxiety inventory) و سیاهه افسردگی بک (beck rsquo;s depression inventory) بودند. در مطالعه حاضر روایی صوری و محتوایی ابزارها با نظر متخصصان و پایایی با روش آلفای کرونباخ اندازه گیری و تایید شد. داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 تحلیل شد.یافته ها: روش های گروه درمانی پذیرش و تعهد و گروه درمانی شناختیرفتاری در مقایسه با گروه کنترل باعث افزایش کیفیت زندگی و کاهش اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سوءهاضمه عملکردی شدند. همچنین، روش شناختی رفتاری در مقایسه با روش پذیرش و تعهد باعث کاهش افسردگی شد، اما بین آن ها در افزایش کیفیت زندگی و کاهش اضطراب تفاوت معناداری وجود نداشت (0.05>p).نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده اهمیت هر دو روش به ویژه روش گروه درمانی شناختیرفتاری در افزایش کیفیت زندگی و کاهش اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سوءهاضمه عملکردی بود. بنابراین، روانشناسان بالینی و درمانگران می توانند از روش های مذکور به ویژه روش گروه درمانی شناختیرفتاری برای مداخلات کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی استفاده نمایند.
کلیدواژه پذیرش و تعهد، شناختی رفتاری، کیفیت زندگی، اضطراب، افسردگی، سوءهاضمه عملکردی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل کیش, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه شاهد, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, گروه روانشناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved