>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی تمرینات یوگا بر سلامت عمومی و عزت نفس ورزشکاران آسیب‌دیده دارای اضطراب  
   
نویسنده دهقانی مهدی ,دایی روح الله ,بختیاری علی ,محمدولیپور هریس داود
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1398 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:62 -69
چکیده    مقدمه: در سال های اخیر با افزایش مشارکت در ورزش های رقابتی و درنتیجه آسیب های ناشی از آن، درک فشارهای روانی و بررسی راه های مقابله با آن در اولویت قرارگرفته است. هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی تمرینات یوگا بر سلامت عمومی و عزت نفس ورزشکاران آسیب دیده دارای اضطراب است.روش کار: این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 95 نفر داوطلب از دانشجویان پسر ورزشکار از تیم های ورزشی دانشکده های دانشگاه تهران بود که 21 نفر از آن ها بر اساس تشخیص مقیاس اضطراب آسیب ورزشی (scale of sport injury anxiety) انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (11 نفر) و آزمایش (10 نفر) قرار گرفتند. ابتدا در پیش آزمون پرسشنامه سلامت عمومی (general health questionnaire) و پرسشنامه عزت نفس آیزنگ (eysenck self esteem questionnaire) توسط تمامی شرکت کنندگان تکمیل گردید. سپس گروه آزمایش در فرآیند تمرینات یوگا به صورت پنج جلسه در هفته به مدت سه هفته متوالی در تمرینات حاضر شدند درحالی که گروه کنترل هیچ گونه از تمرینات یوگا را انجام نمی دادند. پس از اتمام جلسات تمرینات یوگا دوباره پرسشنامه های مذکور توسط تمامی آزمودنی ها تکمیل شد. تحلیل داده ها با استفاده از اس پی اس اس نسخه 22 تحلیل شد.یافته ها: بین دو گروه کنترل و آزمایش در نمرات پس آزمون در سلامت عمومی (f=22.329 0.001 > p) و عزت نفس (0.001>p f=4/525) تفاوت معناداری وجود داشت.نتیجه گیری: یک دوره تمرینات یوگا بر سلامت عمومی و عزت نفس ورزشکاران آسیب دیده دارای اضطراب تاثیر معناداری دارد و باعث بهبود سلامت عمومی و عزت نفس آن ها می شود. پیشنهاد می گردد که از تمرینات یوگا به منظور بهبود سلامت عمومی و عزت نفس ورزشکاران آسیب دیده استفاده شود.
کلیدواژه تمرینات یوگا، سلامت روان، عزت نفس، ورزشکاران آسیب‌دیده، اضطراب آسیب
آدرس دانشگاه تبریز, دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی, گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی, ایران, دانشگاه قم, دانشکده تربیت‌بدنی, گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده تربیت‌بدنی, گروه فیزیولوژی ورزشی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی, گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved