>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ارتقای سلامت   
سال:1398 - دوره:8 - شماره:3


  tick  اولویت بندی معیارهای مرتبط با استقرارپایگاه‌های اورژانس پیش‌ بیمارستانی با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای - صفحه:1-9

  tick  مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر «درمان پذیرش و تعهد» و «درمان متمرکز بر شفقت» بر خودکارآمدی، کیفیت روابط و معنای زندگی در زنان نابارور - صفحه:10-18

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر تندرستی اجتماعی و سلامت عمومی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان کردستان - صفحه:19-26

  tick  همبستگی رهبری معنوی، انگیزش شغلی و اعتماد سازمانی پرستاران و کارکنان بیمارستان دولتی دکتر حشمت رشت - صفحه:27-34

  tick  اثرژبخشی زوج درمانی هیجان مدار-فراشناختی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر سرمایه روان‌شناختی زوج‌های دارای فرزند بیش‌فعال - صفحه:35-45

  tick  همبستگی استفاده از زمان با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در دانشجویان دختر خوابگاهی - صفحه:46-52

  tick  ارزیابی عملکرد بیمارستان با استفاده از کارت امتیازی متوازن و الگوی زنجیره‌ای برنامه - صفحه:53-58

  tick  بررسی همبستگی ابعاد مختلف خشم با افسردگی زنان با میانجیگری روابط ابژه‌ای و توانمندی ایگو - صفحه:59-67
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved