>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش‌بینی میزان فشار خون از روی سبک زندگی، سبک‌های اسنادی و سن در بیماران سرپائی آذربایجان غربی  
   
نویسنده مصطفائی علی ,یغمایی فریده
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1398 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:9 -15
چکیده    مقدمه: سبک زندگی سالم و سبک های اسنادی درونی از جمله متغیرهایی هستند که بر بسیاری از جنبه های زندگی تاثیر می گذارند و در کنترل فشار خون نقش اساسی دارند. هدف مطالعه حاضر، پیش بینی پرفشاری خون از روی متغیرهای سبک زندگی، سبک اسنادی و سن در بیماران سرپایی آذربایجان غربی است.روش کار: پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه بیماران سرپایی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دولتی استان آذربایجان غربی در پاییز و زمستان 1396 است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای می باشد. سه شهر (خوی، ارومیه و مهاباد) به صورت تصادفی انتخاب شده و تمام بیماران سرپایی که در روزهای زوج به این مراکز مراجعه می کردند، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (353 نفر). ابزارهای پژوهش شامل ترازو، فشار سنج خون، پرسشنامه سبک زندگی لعلی (lali's life style questionnaire) و برای سنجش سبک اسنادی از پرسشنامه منبع کنترل راتر (rotter's locus of control) استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه ها در مطالعات قبلی اثبات شده است. داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 23 تحلیل شد.یافته ها: بین متغیرهای منبع کنترل درونی و سن (0.01≥p) و متغیرهای کنترل وزن و تغذیه، سلامت روان شناختی و اجتناب از مصرف داروها و مواد مخدر با فشار خون (0.05≥p) همبستگی وجود داشت. بین خرده مقیاس های پیشگیری از بیماری ها، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی و سلامت محیطی مربوط به متغیر سبک زندگی با پرفشاری خون همبستگی وجود نداشت. متغیرهای سبک زندگی (کنترل وزن، سلامت روان، اجتناب از مصرف دارو)، منبع کنترل درونی و سن به طور معنی داری توانستند 17.7 درصد از تغییرات فشار خون بیماران سرپایی را پیش بینی کنند.نتیجه گیری: کنترل وزن و تغذیه، سلامت روان شناختی و اجتناب از مصرف داروها و مواد مخدر، و منبع کنترل درونی با پرفشاری خون همبستگی معکوس داشتند. این متغیرها در کنترل خود فرد هستند لذا با کنترل آن ها می توان فشار خون را کنترل کرد. بنابراین، پیشنهاد می شود برای کاهش فشار خون، سبک اسنادی درونی برای رویدادهای مثبت تقویت شود تا از مصرف دارو به طور خود سر و نیز افزایش وزن پیشگیری شود.
کلیدواژه پرفشاری خون، سبک زندگی، سبک اسنادی، سن
آدرس دانشگاه پیام نور, گروه روان شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved