>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی آموزش گروهی درمان پذیرش و تعهد بر صمیمیت زناشویی معلمان زن  
   
نویسنده الهی فر حسن ,قمری محمد ,زهراکار کیانوش
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1397 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:12 -20
چکیده    مقدمه: از جمله مشاغل حساسی که زنان بدان اشتغال دارند معلمی است و متغیری که می تواند تحت تاثیر اشتغال آن ها قرار گیرد، صمیمیت زناشویی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی درمان پذیرش و تعهد بر صمیمیت زناشویی معلمان زن انجام شد. روش کار: این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش همه معلمان زن متاهل و شاغل شهر ابهر در سال تحصیلی 97-96 بودند. از میان آن ها 30 تن با روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه مداخله در هشت جلسه 90 دقیقه ای با روش درمان پذیرش و تعهد آموزش دیدند. هر دو گروه بررسی نیازهای صمیمیت (intimacy needs survey) را بعنوان پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل کردند. روایی پرسشنامه بوسیله مدرسین گروه مشاوره تایید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ اندازه گیری شد. داده ها با اس پی اس اس نسخه 24 تحلیل شدند. یافته ها: در مرحله پس آزمون و پیگیری بین گروه های مداخله و گواه در مولفه صمیمیت عاطفی(12.20=f ،p<0.01)، صمیمیت روانشناختی (11.80 = f، p<0.01)، صمیمیت عقلانی(16.99 = f، p<0.01)، صمیمیت جنسی(15.47 = f، p<0.01 )، صمیمیت بدنی(24.43 = f، p<0.01)، صمیمیت معنوی(17.04 = f، p<0.01)، صمیمیت زیبایی شناختی(17.76 = f، p<0.01)، صمیمیت اجتماعی تفریحی(16.39 = f، p<0.01)، صمیمیت زمانی(15.92 = f، p<0.01) تفاوت معنی داری وجود داشت. به عبارت دیگر، آموزش درمان پذیرش و تعهد باعث افزایش مولفه های صمیمیت زناشویی معلمان زن شد(p<0.01) و این افزایش در طی زمان پایدار بود.نتیجه گیری: آموزش درمان پذیرش و تعهد می تواند صمیمیت زناشویی در معلمان زن متاهل را افزایش دهد. بنابراین، مشاوران و درمانگران می توانند از روش مذکور برای افزایش صمیمت زناشویی استفاده کنند.
کلیدواژه آموزش، پذیرش، تعهد، صمیمیت زناشویی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گروه مشاوره, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر, دانشکده علوم انسانی, گروه مشاوره, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, گروه مشاوره, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved