>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل مرتبط با بکارگیری سواد سلامت الکترونیکی: مروری نظام‌مند  
   
نویسنده نکوزاد نیلوفر ,احمدی سلیمان ,حسینی محمدعلی ,محمدخانی کامران
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1397 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:53 -63
چکیده    مقدمه: کاربرد سواد سلامت الکترونیکی در سال های اخیرافزایش یافته است. لذا شناخت عوامل مرتبط با بکارگیری آن به منظور حفظ و ارتقای کیفیت زندگی اهمیت ویژه ای دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با بکارگیری سواد سلامت الکترونیکی در طی سال های 2006 تا 2017 انجام گردید.روش کار: در این مطالعه مروری منظم، از طریق پایگاه های اطلاعاتی google scholar، pubmed، science direct و springer، کلیه مقالات تمام متن انگلیسی به دست آمد. کلید واژه ها شامل literacy، health و e health literacy، بود. به منظور جمع آوری داده ها، از فرم استخراج داده ها data extraction form که بر اساس هدف پژوهش طراحی شده بود، استفاده شد. نتیجه این جستجو دستیابی به 39 مقاله بود که از این میان 32 مقاله به علت دارا نبودن معیارهای ورود از مطالعه حذف و نهایتاً 7 مطالعه وارد پژوهش شدند. 9 مقاله دیگر که به شکل خاص عوامل مرتبط با سواد سلامت الکترونیکی مورد بررسی قرار داده بودند از طریق جستجوی دستی وارد مطالعه شدند. در کل 16 مقاله به زبان انگلیسی در این مرور در نظر گرفته شد.یافته ها: 5 مطالعه (31.25 درصد) کمیکیفی، 2 مطالعه (5/12 درصد) توصیفی، 2 مطالعه (5/12 درصد) توصیفی همبستگی و 3 مطالعه (75/18 درصد) مروری بود. بعلاوه، یک مطالعه نیمه تجربی، یک مطالعه تجربی، یک مطالعه کیفی و یک مطالعه پیمایشی توصیفی (25/6 درصد) در سایر روش های مطالعه مقالات بود.نتیجه گیری: ابعاد مهارت جستجوگری، کاربرد و ارزیابی، تسلط بر سواد رایانه، سواد علمی، سواد سلامت و سواد سنتی، سواد رسانه، سواد اطلاعاتی، سواد ارتباطی و دسترسی ایمن به درگاه اطلاعات سلامت الکترونیکی از عوامل مرتبط با بکار گیری سواد سلامت الکترونیکی است. پیشنهاد می شود در بهبود مهارت های سواد سلامت الکترونیکی از عوامل مرتبط با آن استفاده شود.
کلیدواژه سوادسلامت الکترونیکی، اطلاعات سلامت الکترونیکی، مرور نظامند
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گروه مدیریت آموزش عالی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی, دانشکده آموزش علوم پزشکی, گروه آموزش پزشکی, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, گروه آموزشی مدیریت توانبخشی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گروه مدیریت آموزش عالی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved