>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ارتقای سلامت   
سال:1397 - دوره:8 - شماره:1


  tick  بررسی ویژگی‌های بیومکانیکی راه رفتن در کم توانان ذهنی: مروری نظام‌مند - صفحه:1-11

  tick  اثربخشی آموزش گروهی درمان پذیرش و تعهد بر صمیمیت زناشویی معلمان زن - صفحه:12-20

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر سرزندگی‌تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و جهت‌گیری هدف-پیشرفت در دانش‌آموزان دختر با نشانگان افسردگی - صفحه:21-29

  tick  ارزشیابی برنامه آموزشی داوطلبان سلامت بر اساس الگوی کرک پاتریک - صفحه:30-34

  tick  بررسی ویژگی‌های نظارتی ناظران پرستاری در نظارت بالینی: مرور هدفمند - صفحه:35-44

  tick  بررسی همبستگی دانش احتیاطات استاندارد کنترل عفونت و سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی با عملکرد احتیاطات استانداردکنترل عفونت در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان - صفحه:45-52

  tick  عوامل مرتبط با بکارگیری سواد سلامت الکترونیکی: مروری نظام‌مند - صفحه:53-63

  tick  همبستگی بین مشارکت ورزشی، بهزیستی روانشناختی و شکایات جسمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان - صفحه:64-73
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved