>
Fa   |   Ar   |   En
   همبستگی حمایت اجتماعی با عملکرد جنسی در مردان دچار اختلال هویت جنسی بعد از عمل جراحی تغییر جنسیت  
   
نویسنده فلاح سمیه ,دولتیان ماهرخ ,صابری مهدی ,علوی مجد حمید ,جباری علیرضا ,محمودی زهره
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1395 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:7 -16
چکیده    مقدمه: تبدیل خواهی جنسی(conversion of sex) در ایران نیز همانند سایر نقاط جهان به عنوان یک مشکل بزرگ پزشکیاجتماعی مطرح است. اغلب فرهنگ ها فرآیند تغییر جنسیت به عنوان موضوعی در حوزه مطالعات جنسیت را کمتر مورد توجه قرارگرفته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی حمایت اجتماعی با عملکرد جنسی در مردان دچار اختلال هویت جنسی بعد از عمل جراحی تغییر جنسیت در استان تهران انجام گردید.روش کار: در این مطالعه توصیفی-همبستگی، جمعیت مورد مطالعه شامل 85 نفر از مردان تراجنسیتی واجد شرایط مراجعه کننده به دی کلینیک میرداماد تهران سال 92 به روش نمونه گیری از نوع در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل سه پرسشنامه جمعیت شناختی، شاخص عملکرد جنسی زنان (female sexual function index) و مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی درک شده و (multidimensional scale of perceived social support) بود. روایی محتوا توسط 10 تن از اعضاء هیئت علمی و پایایی از طریق آزمون مجدد تایید شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 17 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: شیوع کلی اختلال عملکرد جنسی 84 درصد و بیشترین فراوانی درحیطه ها مربوط به حیطه درد 77 درصد و ارگاسم 53 درصد درمردانی که تغییر جنسیت داده اند، می باشد. همچنین 51/8درصد افراد از حمایت اجتماعی پایینی برخوردار بودند و در بین ابعاد میانگین حمایت اجتماعی از سوی خانواده بیشتر بوده است (53/3).نتیجه گیری: مردان تراجنسیتی از حمایت اجتماعی و عملکرد جنسی پایینی بعد از جراحی برخوردار بودند. لذا آگاهی از امکان اختلال عملکرد جنسی قبل از عمل به بیماران توصیه می شود.
کلیدواژه اختلال هویت جنسی، اختلال عملکرد جنسی، حمایت اجتماعی، جراحی تغییر جنسیت
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران, گروه مامایی و بهداشت باروری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه مامایی و بهداشت باروری, ایران, سازمان پزشکی قانونی, مرکز تحقیقات پزشکی قانونی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده پیراپزشکی, گروه آمارزیستی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مازندران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی البرز, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه مامایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved