>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی بیماران عروق کرونری با استفاده از رگرسیون فازی  
   
نویسنده ناصریان جواد ,بابایی روچی غلامرضا ,احمدی فضل اله ,یغمایی فریده
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1395 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:31 -37
چکیده    مقدمه: اختلال عروق کرونر بعنوان یک معضل مهم است و از بروز و شیوع بالایی برخوردار است. یکی از مفاهیم بسیار مهم در بیماران عروق کرونری، مفهوم کیفیت زندگی است. هدف این مطالعه، تعیین عوامل مرتبط با کیفیت زندگی بیماران عروق کرونری با استفاده از رگرسیون فازی می باشد.روش کار: در این مطالعه توصیفی، داده های مربوط به 70 نفر مددجویان مبتلا به بیماری عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شریعتی تهران، بصورت در دسترس انتخاب شدند. داده های مطالعه مربوط به مطالعه قبلی در رابطه با استفاده مدل مراقبت پیگیر (continuous care model) بعنوان مداخله بر روی بیماران گروه مداخله بود. ابزار گردآوری داده ها فرم کوتاه یررسی سلامت 36 (the short form health 36 survey) (sf-36) بود که روائی و پایایی آن در مطالعه قبلی، موردتایید قرار گرفته بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار متلب نسخه 7 استفاده گردید.یافته ها: در گروه کنترل، ارتباط متغیرهای سن، شاخص توده بدنی و چربی خونی با کیفیت زندگی بیمار دارای روند افزایشی بوده و ارتباط فشار خون و میزان اضطراب با کیفیت زندگی بیمار دارای روند کاهشی بوده است. در گروه مورد، ارتباط متغیر سن با کیفیت زندگی بیمار دارای روند افزایشی بوده و ارتباط شاخص توده بدنی، چربی خون و میزان اضطراب با کیفیت زندگی بیمار دارای روند کاهشی بوده است.نتیجه گیری: در این مطالعه روند ارتباط متغیر سن در هر دو گروه مورد و شاهد یکسان بوده است. همچنین مدل مراقبت پیگیر موجب شده روند ارتباط متغیر چربی خون در گروه مورد دارای روند کاهشی شود. پیشنهاد می شود در مطالعات بالینی که اغلب محدودیت تعداد نمونه دارند و با متغیرهای مربوط به تمایلات انسانی سروکار دارند، از رگرسیون فازی استفاده شود.
کلیدواژه رگرسیون فازی، کیفیت زندگی، بیمار عروق کرونری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, دانشکده علوم پایه, گروه ریاضی و آمار, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, دانشکده علوم انسانی, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم پزشکی, گروه آموزش پرستاری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved