>
Fa   |   Ar   |   En
   همبستگی عدالت سازمانی و رضایت شغلی پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر شیراز  
   
نویسنده خسروزاده مریم ,حسینی محمدعلی ,کاشانی نیا زهرا ,صدقی گوی آقاج ناصر ,امینی میترا
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1395 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:10 -19
چکیده    مقدمه: یکی از اهداف متخصصان بهداشت شغلی، ارتقای رضایت شغلی کارکنان در سازمان، افزایش کارایی و مسئولیت پذیری است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین همبستگی عدالت سازمانی و رضایت شغلی پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر شیراز در سال 1393-94 بوده است. مواد و روش ها: مطالعه حاضر توصیفی- همبستگی بوده که جامعه ی پژوهشی آن کلیه ی پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر شیراز می باشند. 295 نمونه با استفاده از جدول مورگان و براساس معیارهای ورود از بین پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر شیراز وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه ی مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه عدالت سازمانی nijhoff & mormon (nihoof & moormans) “organizational justice questionnaire” و پرسشنامه رضایت شغلی (minnesota “job satisfaction questionnaire” (msq), استفاده گردید. پایایی به روش آلفای کرونباخ اندازه گیری شد. داده‌ها با نرم‌افزار آماری اس پی اس اس نسخه 19 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها میزان عدالت سازمانی را با میانگین 13/87±49/15 و رضایت شغلی پرستاران را با میانگین 13/7±49/48 نشان داد. بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی پرستاران همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد (r=0/672، p≤0/001). از میان زیرمقیاس های رضایت شغلی فقط جو سازمانی با عدالت سازمانی رابطه ی معنی دار داشت (r=0/115، p=0/049). نتیجه گیری: بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان های آموزشی شهر شیراز همبستگی مثبت و مستقیم وجود داشته است. پیشنهاد می شود که مدیران پرستاری به رعایت عدالت سازمانی توجه بیشتری مبذول کنند.
کلیدواژه عدالت سازمانی، رضایت شغلی، پرستار.
آدرس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران, گروه پرستاری, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, گروه مدیریت توانبخشی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, گروه پرستاری, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, گروه پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved