>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی زمان انتظار مراجعین به بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  
   
نویسنده رمضانخانی علی ,محفوظ پور سعاد ,مرزبان سیما ,نقیب زاده تهامی احمد ,سارانی آرزو
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1395 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:20 -30
چکیده    مقدمه: یکی از بخش های مهم بیمارستان بخش اورژانس است که مهمترین وظیفه آن ارائه خدمات فوریت های پزشکی می باشد. توقف طولانی مدت در بخش اورژانس موجب نارضایتی بیماران و افزایش تلفات ناشی از حوادث خواهد شد. مطالعه حاضر با هدف تعیین زمان انتظار مراجعین به بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1393نجام شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، 375 مقدمه: یکی از بخش های مهم بیمارستان بخش اورژانس است که مهمترین وظیفه آن ارائه خدمات فوریت های پزشکی می باشد. توقف طولانی مدت در بخش اورژانس موجب نارضایتی بیماران و افزایش تلفات ناشی از حوادث خواهد شد. مطالعه حاضر با هدف تعیین زمان انتظار مراجعین به بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1393نجام شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، 375 مراجعه کننده به اورژانس بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بصورت نمونه گیری در دسترس وارد شدند. ابزار جمع آوری داده ها فرم بازنگری شده زمان سنجی و گردش کار خدمات اورژانس “the revised form of timing and workflow emergency services” و همچنین کرونومتر بود داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 21 تحلیل شد. یافته ها: میانگین های زمان انتظار، تعیین تکلیف، تریاژ احیاء، تریاژ اورژانسی، به ترتیب، 3.5 ،7.8، 1.33 و 6.8 دقیقه بالاتر از میانگین جهانی (p<0/05) و تریاژ نیمه اضطراری و غیر اضطراری به ترتیب 5.73 و 36.7 دقیقه پایین تر از میانگین جهانی می باشد. (p<0/05). نتیجه گیری: میانگین زمان انتظار مراجعین در ایران بالاتر از استانداردهای بین المللی می باشد. برای رسیدن به استانداردهای بین المللی بازنگری و اصلاح فرایندهای ارائه خدمت به بیمار در بخش اورژانس و همچنین آموزش به ارائه دهندگان خدمات، پیشنهاد می گردد.
کلیدواژه زمان انتظار، بیماران، بخش اورژانس، بیمارستان، تریاژ.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، شعبه بین الملل, دانشکده بهداشت, گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, ایران
پست الکترونیکی arezoo.sarani@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved