>
Fa   |   Ar   |   En
   همبستگی توده بدنی و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان سقز  
   
نویسنده محمودی حسن ,اصغری جعفرآبادی محمد ,محمدی یونس ,شیرزادی شایسته ,صادقی مصطفی ,شریفی پرشنگ
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1395 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:42 -51
چکیده    مقدمه: سبک زندگی تعیین کننده وضعیت سلامت افراد است و یکی از راهکارهای اصلی برای حفظ سلامتی، داشتن سبک زندگی سالم است و توده بدنی در محیط کار می تواند به عنوان شاخصی از سبک زندگی افراد باشد. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی توده بدنی و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان سقز انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفیهمبستگی در سال 1393بر روی 180 نفر از کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سقز، کردستان به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و نیمرخ سبک زندگی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت پروفایل 2 ( health promotion life style ii(hplp-iiاستفاده شد. روایی ابزار به روش روایی محتوا و پایایی آن نیز با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین توده بدنی افراد در این مطالعه 3/70±25/38 و نمرات رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت 0/48±2/68 بود. بیشترین نمره رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت مربوط به افراد دارای توده بدنی نرمال بود. در میان زیر گروه های توده بدنی بیشترین و کمترین نمره مربوط به حیطه های تغذیه و فعالیت فیزیکی بود. نتیجه گیری: میانگین نمرات رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت کارکنان در سطح مطلوب می باشد، اما میانگین توده بدنی آنها در حد مطلوب نمی باشد. لذا پیشنهاد می شود که رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت خصوصا در حیطه فعالیت های فیزیکی بیشتر توجه شود.
کلیدواژه توده بدنی، سبک زندگی، کارکنان بهداشتی درمانی.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تبریز, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, دانشکده بهداشت, گروه آمار و اپیدمیولوژی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی همدان, دانشکده بهداشت, گروه آمار واپیدمیولوژی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, دانشکده بهداشت, ایران, بیمارستان امام خمینی (ره), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved