>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی و معرفی نرم افزار تشخیصی ضایعات پستانی در ام آر ماموگرافی با ماده حاجب  
   
نویسنده صادقی مقدم مجید ,بحرینی طوسی محمد حسین ,سجادی موسی ,محمود آبادی علیرضا ,طلاساز مهدی
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1395 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:52 -60
چکیده    مقدمه: سرطان پستان یکی از شایعترین سرطان های زنان در دنیا و از جمله ایران می باشد. روش های مختلف تصویربرداری پزشکی در جهت تشخیص به موقع ضایعات پستانی، به سرعت درحال توسعه می باشند. هدف از این مطالعه طراحی و معرفی نرم افزار تشخیصی برای ضایعات پستانی در ام آر ماموگرافی با ماده حاجب می باشد. مواد و روش ها: روش مطالعه حاضر از نوع طراحی نرم افزار می باشد که تصاویر ام آر ماموگرافی31 بیمار مشتمل بر 54 ضایعه توسط نرم افزار طراحی شده پژوهشگر مورد بررسی وآنالیز قرار گرفت. نرم افزار طراحی شده در محیط نرم افزاری متلب (mathlab) نوشته شده و قادر بود ویژگی های مورفولوژیک وفیزیولوژیک ضایعه را تحلیل نماید. بر اساس شواهد حاصل ازاین آنالیز، رادیولوژیست نسبت به خوش خیمی و یا بدخیمی هر ضایعه تصمیم گیری و نتایج حاصل از این تحلیل برای هر ضایعه با نتایج حاصل از گزارش پاتولوژیست مقایسه گردید. داده ها توسط اس پی اس اس نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نرم افزار طراحی شده توانست تصاویر ام آرماموگرافی را بصورت تصاویر رنگی نمایش داده و بصورت پیکسل به پیکسل آنالیز نماید. این نرم افزار قادر بود شکل، مارژین و الگوی داخلی بافت توده را ارزیابی کند و اطلاعات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ضایعه را مشخص نموده و به تشخیص ماهیت ضایعات کمک کند. نتایج نهایی حاصل از بررسی نرم افزاری ضایعات پستانی در این مطالعه، حساسیت تشخیصی 94.1 درصد و ویژگی تشخیصی 85 درصد را نشان داد. نتیجه گیری: ارزیابی همزمان خصوصیات مورفولوژیک وفیزیولوژیک از طریق برنامه کمک تشخیصی کامپیوتری، می تواند دقت تشخیصی رادیولوژیست را ارتقا و مدت زمان خوانش و تفسیر میزان انبوه تصاویر هر ام آر مامو گرافی را کاهش دهد. پیشنهاد می شود از این نرم افزار تشخیصی جهت افزایش صحت تشخیص ضایعات پستانی استفاده شود.
کلیدواژه ام آرماموگرافی، ماده حاجب، خوش خیم، بد خیم، نرم افزار.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی گناباد, دانشکده پزشکی, گروه فیزیک پزشکی و پرتوشناسی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, دانشکده پزشکی, گروه فیزیک پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گناباد, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری داخلی-جراحی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گناباد, دانشکده پزشکی, گروه فیزیک پزشکی و پرتوشناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, گروه مهندسی برق, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved