>
Fa   |   Ar   |   En
   همبستگی تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب  
   
نویسنده زارعی احسان ,احمدی فریبا ,دانش کهن عباس ,رمضانخانی علی
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1395 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:61 -69
چکیده    مقدمه: یکی از عوامل موثر و تعیین کننده تعهد سازمانی، کیفیت زندگی کاری کارکنان است که سازمان ها می تواند از کیفیت زندگی کاری بهتر در جهت جذب و حفظ کارکنان به سازمان استفاده کند. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی تعهد سازمانی با کیفیت زندگی کاری در کارکنان شبکه بهداشت و درمان سرپل ذهاب انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفیهمبستگی در سال 1393 در شهرستان سرپل ذهاب انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر (allen meyer's organizational commitment questionnaire) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (walton 's quality of working life questionnaire) بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب بود که همگی وارد مطالعه شدند (332 نفر). روایی و پایایی ابزار ها در خارج و داخل کشور تایید شده است. در مطالعه حاضر روایی محتوا و صوری پرسشنامه ها بررسی و تائید شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 16 استفاده شد. یافته ها: میانگین نمره تعهد سازمانی در این مطالعه 5/3 و میانگین نمره کیفیت زندگی کاری 9/2 از 5 بود که در حد متوسط قرار داشت. بین دو متغیر یک همبستگی مثبت و معنی دار بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی وجود داشت (p<0/001,r=0/31). .قانون گرایی (r=0/33، p<0/001)، فرصت های رشد و امنیت مداوم(r=0/30،p<0/001) و توسعه قابلیت های انسانی (r=0/29، p<0/001) به ترتیب قوی ترین رابطه همبستگی را با تعهد سازمانی داشتند. نتیجه گیری: کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی رابطه همبستگی مثبتی داشتند. حمایت های مدیریتی و بهبود سرپرستی، ارایه برنامه های آموزشی و بهبود شرایط فیزیکی محیط کار پیشنهاد می شود.
کلیدواژه تعهد سازمانی، کیفیت زندگی کاری، کارکنان بهداشتی.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved