>
Fa   |   Ar   |   En
   همبستگی بین عدالت سازمانی و بهره وری کارکنان سازمان بهزیستی شهر شیراز  
   
نویسنده حسینی محمدعلی ,مرادی لیلا ,خانجانی سعید ,بخشی عنایت اله
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1395 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:70 -77
چکیده    مقدمه: عدالت سازمانی به عنوان پایه ای اساسی و ضروری برای اثربخشی فرایندهای سازمانی مطرح می باشد. احساس رعایت یا عدم رعایت عدالت سازمانی در بهره وری کارکنان موثر است. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی بین عدالت سازمانی و بهره وری کارکنان سازمان بهزیستی شهر شیراز در سال 1393 انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفیهمبستگی، با مشارکت 124 نفر از کارکنان سازمان بهزیستی شیراز و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. داده ها پس از توضیح اهداف و کسب رضایت از افراد، با استفاده از پرسشنامه عدالت سازمانی (organizational justice questionnaire ) و پرسشنامه بهره وری کارکنان (staff productivity questionnaire)، جمع آوری گردید. روایی و پاپایی در مطالعات داخل کشور تایید شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 19 انجام شد. یافته ها: بین نمره عدالت سازمانی (126/07-11/92) نمره بهره وری کارکنان (41/45-9/42) همبستگی مثبت و معناداری (sig= p<0.001،r= 0/45) وجود داشت. همچنین هر سه بعد عدالت سازمانی با بهره وری کارکنان همبستگی معنادار و مثبت داشتند. نتیجه گیری: با افزایش عدالت سازمانی در سازمان بهزیستی، میزان بهره وری کارکنان افزایش یافته است. لذا به مدیران توصیه می شود با تقویت عدالت سازمانی و عوامل مرتبط با آن در محل کار می توانند بهره وری کارکنان سازمان خود را افزایش دهند.
کلیدواژه عدالت سازمانی، بهره وری کارکنان، سازمان بهزیستی.
آدرس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, گروه مدیریت توانبخشی, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, گروه مدیریت توانبخشی, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, گروه مدیریت توانبخشی, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, گروه آمار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved