>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ارتقای سلامت   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:2


  tick  بررسی عوامل بالینی مرتبط با شیوع تنگی مجدد عروق در بیماران تحت آنژیوپلاستی با استفاده از رگرسیون لوجستیک - صفحه:1-9

  tick  همبستگی عدالت سازمانی و رضایت شغلی پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر شیراز - صفحه:10-19

  tick  بررسی زمان انتظار مراجعین به بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان - صفحه:20-30

  tick  بررسی مقایسه ای رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی در دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - صفحه:31-41

  tick  همبستگی توده بدنی و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان سقز - صفحه:42-51

  tick  طراحی و معرفی نرم افزار تشخیصی ضایعات پستانی در ام آر ماموگرافی با ماده حاجب - صفحه:52-60

  tick  همبستگی تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب - صفحه:61-69

  tick  همبستگی بین عدالت سازمانی و بهره وری کارکنان سازمان بهزیستی شهر شیراز - صفحه:70-77
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved