>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل مرتبط با انجام ورزش در دختران ورزشکار شهرستان زنجان: نظریه رفتار منطقی  
   
نویسنده نوری سمیه ,یغمایی فریده
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1396 - دوره : 6 - شماره : 6 - صفحه:15 -22
چکیده    مقدمه: ورزش یکی از رفتارهایی است که انجام آن تاثیر بسزایی در سلامت دارد. هدف از این مطالعه تعیین عوامل مرتبط با انجام ورزش در ورزشکاران دختر شهرستان زنجان در سال 1395-1396 بر اساس نظریه رفتار منطقی می باشد.روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی و جامعه پژوهش شامل 140 نفر دختران ورزشکارشهرستان زنجان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه جمعیت شناختی و مقیاس فعالیت بدنی دختران دانشجو (physical activity scale of females students) است. این مقیاس دارای 40 عبارت و مشتمل بر 5 قسمت است. روایی صوری و محتوایی آن توسط 15 نفر از مدرسین دانشگاه تائید شد و پایایی به روش آلفای کرونباخ و همبستگی درون گروهی باشرکت 15 ورزشکار زن انجام شد. تحلیل داده های جمع آوری شده با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 21 انجام شد.یافته ها: بین نگرش به ورزش با تمایل به انجام ورزش (0.24-=r ،0.005 >p) و انجام ورزش (r=-0.25 ،0.003 = p ) رابطه معنی دار و منفی وجود داشت. ارتباط مثبت و معنی دار بین تمایل به انجام ورزش و انجام ورزش (r=0.69 ، 0.001 = p) وجود داشت. همچنین بین هنجار ذهنی در مورد ورزش و نگرش به ورزش (0.28 = r=0.001، p) ارتباط وجود داشت.نتیجه گیری: بین نگرش به ورزش با تمایل به انجام ورزش و انجام ورزش رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد. ارتباط مثبت و معنی دار بین تمایل به انجام ورزش و انجام ورزش وجود داشت. همچنین بین هنجار ذهنی در مورد ورزش و نگرش به ورزش ارتباط وجود داشت. پیشنهاد می شود که یافته های این مطالعه به منظور ارتقاء سطح فعالیت بدنی در بانوان و گروه های سنی مختلف جامعه بکار رود.
کلیدواژه نگرش، هنجار ذهنی، فعالیت بدنی، نظریه رفتار منطقی، دختران ورزشکار
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, گروه روانشناسی و علوم تربیتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری, ایران
پست الکترونیکی farideh_y2002@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved