>
Fa   |   Ar   |   En
   همبستگی اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی نوجوانان استان گلستان  
   
نویسنده حسن زاده فاطمه ,سبزی زهرا ,احسانیان الهام ,حجتی حمید
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1396 - دوره : 6 - شماره : 6 - صفحه:8 -14
چکیده    مقدمه: در هزاره سوم اینترنت نقش مهم و روزافزونی در زندگی نوجوانان ایفا می کند. لذا این مطالعه با هدف تعیین همبستگی اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی نوجوانان استان گلستان در سال 1395 انجام شد.روش کار: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی همبستگی است. نمونه های پژوهش شامل 384 نفر از دانش آموزان 1812 ساله مشغول به تحصیل در مدارس استان گلستان در سال 1395 بودند. دانش آموزان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، مقیاس اعتیاد اینترنت (young internet addiction scale) و مقیاس احساس تنهایی دانشگاه کالیفرنیا و لوس انجلس (university of california, los angeles loneliness scale) استفاده شد روایی و پایایی این ابزارها در مطالعات گذشته مورد تایید قرار گرفت داده های آماری در نرم افزار اس پی اس نسخه 21 تحلیل شد.یافته ها: 77.3 درصد از جامعه پژوهش عدم اعتیاد به اینترنت، 21.1 درصد از دانش آموزان در معرض اعتیاد به اینترنت و 1.6 درصد از آن ها اعتیاد به اینترنت داشتند. در 20.1 درصد از جامعه پژوهش، نمرات بیشتر از میانگین، ابزار احساس تنهایی دیده شد. آزمون آماری ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط معنی داری را بین اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی نشان داد (0.01 > p).نتیجه گیری: با توجه به همبستگی مثبت احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان، پیشنهاد می شود که والدین و افراد متخصص در زمینه های آموزش و بهداشتی، نظارت بر رفتارهای نوجوانان جهت پیشگیری از بروز اعتیاد به اینترنت داشته باشند. با برنامه ریزی برای اوقات تنهایی یا ارتباط مناسب والدین و دوستی با همسالان از وابستگی به اینترنت کمتر نمود.
کلیدواژه اعتیاد به اینترنت، نوجوان، احساس تنهایی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گلستان, دانشکده پرستاری و مامایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول, ایران
پست الکترونیکی h_hojjati1362@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved