>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی (ایماگوتراپی) بر دیدگاه درکی و بخشودگی زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی  
   
نویسنده علی پور صدرا ,اعزازی بجنوردی المیرا ,هنرمند دربادام مونا ,موسوی سحر ,دشت بزرگی زهرا
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1396 - دوره : 6 - شماره : 6 - صفحه:46 -52
چکیده    مقدمه: خیانت زناشویی مساله ای بسیار دردناک برای زوج ها و خانواده ها به ویژه برای زنان می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی (ایماگوتراپی) بر دیدگاه درکی و بخشودگی زنان آسیب دیده خیانت زناشویی انجام شد.روش کار: این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری همه زنان آسیب دیده خیانت زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز در سال 1394 بودند. مجموعاً 30 زن با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه همتا (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه مداخله 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش تصویرسازی ارتباطی دریافت کردند و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. همچنین هر دو گروه پرسشنامه دیدگاه درکی perspective taking questionnaire و پرسشنامه بخشودگی forgiveness questionnaire را در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند که پایایی آن ها به روش آلفای کرونباخ اندازه گیری شد. داده ها با کمک نرم افزار اس پی اس اس نسخه 21 تحلیل شدند.یافته ها: بین گروه های آزمایش و کنترل در دیدگاه درکی و بخشودگی تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر، آموزش تصویرسازی ارتباطی به طورمعناداری باعث افزایش دیدگاه درکی ( p<0.001، 48.888 = f) و بخشودگی ( p<0.001، 30.847 = f) زنان آسیب دیده خیانت زناشویی شد.نتیجه گیری: آموزش تصویرسازی ارتباطی (ایماگوتراپی) باعث افزایش دیدگاه درکی و بخشودگی زنان آسیب دیده خیانت زناشویی شد. بنابراین، به مشاوران و درمانگران استفاده از روش آموزش تصویرسازی ارتباطی برای بهبود ویژگی های روانشناختی (به ویژه دیدگاه درکی و بخشودگی) زنان آسیب دیده خیانت زناشویی پیشنهاد می شود.
کلیدواژه آموزش تصویرسازی ارتباطی، دیدگاه درکی، بخشودگی، زنان، خیانت زناشویی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو, دانشکده علوم انسانی, گروه معارف اسلامی, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده علوم انسانی, گروه مشاوره, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور, دانشکده علوم انسانی, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, دانشکده علوم انسانی, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, دانشکده علوم انسانی, گروه روانشناسی, ایران
پست الکترونیکی zahradb2000@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved