>
Fa   |   Ar   |   En
   همبستگی خودارزیابی با مدیریت دانایی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
   
نویسنده جهانی فاطمه ,عامری فرشته ,ملک پور مجید ,جعفری بهناز ,موسوی نازیلا
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1397 - دوره : 7 - شماره : 5 - صفحه:38 -45
چکیده    مقدمه: هر سازمانی جهت بهبود عملکرد و پاسخگویی مناسب به مخاطبان، نیاز به ارزیابی انسانی دارد. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی خودارزیابی و مدیریت دانایی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران انجام گردید.روش کار: روش مطالعه حاضر توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری مورد پژوهش، کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تعداد 1064 نفر بود. نمونه جامعه پژوهش حاضر با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 282 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که از تعداد 282 پرسشنامه توزیع شده تعداد 256 پرسشنامه تکمیل شد. برای اندازه گیری از پرسشنامه پرسشنامه معیارهای مدل تعالی سازمانی (efqm: organizational excellence model criteria questionnaire) و پرسشنامه مدیریت دانش همتی (hemmati knowledge management questionnaire) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ، 0.93 و 0.92 بدست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24 تحلیل شد.یافته ها: بیشترین میزان همبستگی بین ابعاد خودارزیابی و مدیریت دانایی مربوط به نتایج جامعه (0.86 = r) و همچنین بیشترین میزان همبستگی بین ابعاد مدیریت دانایی و خودارزیابی مربوط به جامعه دانا (0.73 = r) است (p>0/05).نتیجه گیری: بین ابعاد خودارزیابی و مدیریت دانایی همبستگی معناداری وجود دارد. پیشنهاد می شود نقاط قوت و ضعف سازمان در این زمینه برای تعالی سازمان شناسایی گردد و دوره های آموزشی در حوزه های خودارزیابی و مدیریت دانایی برای کارکنان برگزارگردد.
کلیدواژه خودارزیابی، مدیریت دانش، الگوی تعالی بنیاد کیفیت اروپا
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, گروه علم اطلاعات, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, گروه علم اطلاعات, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, گروه علم سنجی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, گروه مترجمی زبان انگلیسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved