>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش‌بینی بهزیستی ذهنی بر اساس سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت، تعارض کار-خانواده و رضایت شغلی در معلمان مدارس استثنایی  
   
نویسنده غضبان زاده رضیه ,دشت بزرگی زهرا
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1397 - دوره : 7 - شماره : 5 - صفحه:15 -22
چکیده    مقدمه: معلمان مدارس استثنایی به دلیل مشکلات زیاد دانش آموزان، نیازمند بهبود ویژگی های مثبت روانشناختی به ویژه بهزیستی ذهنی می باشند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی بهزیستی ذهنی بر اساس سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت، تعارض کارخانواده و رضایت شغلی در معلمان مدارس استثنایی انجام شد.روش کار: این مطالعه از نوع توصیفیهمبستگی بود. جامعه پژوهش همه معلمان مدارس استثنایی اهواز در سال 96-1395 بودند که از میان آن ها 120 نفر با روش نمونه گیری تصافی خوشه ای انتخاب شدند. داده ها توسط پرسشنامه بهزیستی ذهنی (subjective wellbeing questionnaire)، نیمرخ سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت (healthpromoting lifestyle profile)، پرسشنامه تعارض کارخانواده (workfamily conflict questionnaire) و پرسشنامه رضایت شغلی (job satisfaction questionnaire) را جمع آوری شد. داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 19 تحلیل شد.یافته ها: سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت (0.476 = r) و رضایت شغلی (0.263 = r) با بهزیستی ذهنی همبستگی مثبت و معنادار داشت. از طرف دیگر، و تعارض کارخانواده (0.301 = r) با بهزیستی ذهنی همبستگی منفی و معنادار داشت. همچنین متغیرهای سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت، تعارض کارخانواده و رضایت شغلی توانستند به طورمعناداری 32.6 درصد از تغییرات بهزیستی ذهنی معلمان مدارس استثنایی را پیش بینی کنند. در این پیش بینی سهم سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت بیشتر از سایر متغیرها بود (p>0/01).نتیجه گیری: نتایج حاکی از اهمیت متغیرهای سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت، تعارض کارخانواده و رضایت شغلی در پیش بینی بهزیستی ذهنی معلمان مدارس استثنایی بود. لذا پیشنهاد می شود مشاوران، روانشناسان بالینی و درمانگران از طریق افزایش سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت و رضایت شغلی و کاهش تعارض کارخانواده میزان بهزیستی ذهنی معلمان مدارس استثنایی را بهبود بخشند.
کلیدواژه بهزیستی ذهنی، سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت، تعارض کار-خانواده، رضایت شغلی، معلمان مدارس استثنایی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, گروه روانشناسی, ایران
پست الکترونیکی zahradb2000@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved