>
Fa   |   Ar   |   En
   درک بازاریابی داخلی در پرستاران بخش جراحی و نقش آن در مواجهه خدمت محوری و رضایتمندی بیماران در بیمارستان‌ها  
   
نویسنده تشکریان جهرمی علیرضا ,روشن علیقلی ,کرد باقر
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1397 - دوره : 7 - شماره : 6 - صفحه:25 -33
چکیده    مقدمه: در صنعت خدمات درمانی و محیط حساس آن، بهبود درک پرستاران از بازاریابی داخلی و تاکید آن بر توانمندسازی کارکنان و شغل آنان، بر ارتقای محیط درونی بیمارستان ها و در نتیجه رضایتمندی بیماران می افزاید. هدف این پژوهش تعیین درک بازاریابی داخلی در پرستاران بخش جراحی و نقش تعدیل کننده آن در مواجهه خدمت محوری و رضایتمندی بیماران است.روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که جامعه آماری آن از پرستاران بخش جراحی بیمارستان های استان فارس تشکیل شده است. این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انجام پذیرفت، در کل 684 پرسشنامه توزیع و در نهایت پس از حذف پرسشنامه ها با پاسخ های ناقص، تعداد پرسشنامه ها جهت تحلیل 546 بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه درک بازاریابی داخلی (internal marketing perception questionnaire)، پرسشنامه مواجهه خدمت محور (servicecentered encounter questionnaire)، پرسشنامه رضایتمندی بیماران (patient satisfaction questionnaire) استفاده شد. روائی ابزار با شاخص روائی محتوا (cvi) و پایایی با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. داده ها با نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 18 تحلیل شدند.یافته ها: مقدار f معادل 44.692 بود که در سطح یک درصد معنادار شد و در نتیجه مواجهه خدمت محور بر رضایتمندی بیماران رابطه مثبت معناداری دارد. همچنین درک از بازاریابی داخلی بین پرستاران بخش جراحی اثر تعدیل کننده مثبت معناداری بر مواجهه خدمت محور و رضایتمندی بیماران (f = 31. 074, p < 0.001)) و ( f = 37.256, p < 0.001). می گذارد.نتیجه گیری: مواجهه خدمت محور با رضایتمندی بیماران رابطه مثبت داشته و درک بازاریابی داخلی نیز اثر تعدیل کننده مثبتی بر مواجهه خدمت محور و رضایتمندی بیماران دارد. پیشنهاد می شود که با اجرای ارزیابی عملکرد مواجهه خدمت محور، بر توجه به نیازهای بیماران توسط پرستاران تاکید گردد.
کلیدواژه بازاریابی داخلی، صنعت خدمات درمانی، رضایتمندی بیماران، پرستاران در بیمارستان‌ها، خدمات محوری
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, دانشکده مدیریت و اقتصاد, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, دانشکده مدیریت و اقتصاد, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, دانشکده مدیریت و اقتصاد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved