>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ارتقای سلامت   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:4


  tick  تببین تجارب پرستاران از اجرای طرح تحول نظام سلامت - صفحه:1-7

  tick  ارزیابی کارایی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و رگرسیون توبیت - صفحه:8-13

  tick  شناسایی و اولویت بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با رویکرد کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل سلسله مراتبی - صفحه:15-23

  tick  تبیین مشتری مداری در خدمات سلامت مادران باردار از دیدگاه ذی نفعان: مطالعه کیفی - صفحه:24-31

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و نگرانی از تصویر بدن زنان مبتلا به پرخوری روانی - صفحه:33-39

  tick  همبستگی بین فعالیت ورزشی، الگوهای تغذیه و سوء مصرف مواد مخدر با پیامدهای بهداشتی مرتبط با نوبت‌کاری در پرستاران - صفحه:41-46

  tick  همبستگی سبک رهبری خدمتگزار و اشتیاق شغلی با اثربخشی سازمانی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - صفحه:48-55

  tick  همبستگی پاسخگویی اجتماعی و کیفیت ارائه خدمات در طرح سلامت یار مرکز پزشکی آموزشی درمانی امام حسین تهران - صفحه:56-64
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved