>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر آموزش پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری شناختی و شفقت خود کارکنان اداره بهزیستی شهر ورامین  
   
نویسنده مرادزاده فریبا ,پیرخائفی علیرضا
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1397 - دوره : 7 - شماره : 3 - صفحه:46 -51
چکیده    مقدمه: ارتقاء ویژگی های روانشناختی کارکنان اداره بهزیستی با توجه به تنش هایی که تجربه می کنند اهمیت زیادی دارد. هدف این پژوهش تعیین تاثیر آموزش پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری شناختی و شفقت خود کارکنان اداره بهزیستی شهر ورامین بود.روش کار: این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های مداخله و کنترل بود. جامعه آماری شامل همه کارکنان اداره بهزیستی شهر ورامین در سال 1395 بودند. از میان آنان 30 بطور در دسترس و داوطلبانه وارد مطالعه شدند و به روش تصادفی با قرعه کشی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش پذیرش و تعهد داشت. هر دو گروه سیاهه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (dennis vanderwal rsquo;s cognitive flexibility inventory) و مقیاس شفقت خود نف (neff's selfcompassion scale) را در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. پایایی برای هر دو ابزار با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 19 تحلیل شدند.یافته ها: در مرحله پس آزمون بین گروه های مداخله و کنترل در متغیرهای انعطاف پذیری شناختی و شفقت خود تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر، آموزش پذیرش و تعهد به طور معناداری باعث افزایش انعطاف پذیری شناختی (f = 49.040, p < 0.001) و شفقت خود (f = 53.115, p < 0.001) کارکنان شد.نتیجه گیری: آموزش پذیرش و تعهد باعث افزایش انعطاف پذیری شناختی و شفقت خود در کارکنان اداره بهزیستی شهر ورامین شد. بنابراین، استفاده از این شیوه آموزشی برای بهبود انعطاف پذیری شناختی و شفقت خود پیشنهاد می شود.
کلیدواژه آموزش، پذیرش، تعهد، انعطاف‌پذیری شناختی، شفقت خود
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, گروه روانشناسی, ایران
پست الکترونیکی apirkhaefi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved