>
Fa   |   Ar   |   En
   همبستگی اخلاق کار و شکاف کیفیت خدمات در مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر اصفهان  
   
نویسنده حسینی محمدعلی ,طاهری زیور ,خانجانی محمد سعید ,محسن پور محدثه
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1397 - دوره : 7 - شماره : 3 - صفحه:33 -38
چکیده    مقدمه: کیفیت خدمات تبیین کننده اصلی موفقیت یک سازمان است و اخلاق کار به عنوان یکی از عوامل موثر بر پیشرفت و توسعه سازمان ها شناخته شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی بین اخلاق کار و شکاف کیفیت خدمات در مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر اصفهان انجام شد.روش کار: در این پژوهش توصیفی همبستگی، 150 نفر از کارکنان مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر اصفهان به صورت تمام شماری و 170 نفر از مددجویان بصورت نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. داده های کارکنان از طریق سیاهه اخلاق کار (work ethic inventory) و در قسمت مراجعین از طریق پرسشنامه شکاف کیفیت خدمات (service quality gap questionnaire) جمع آوری شد. روایی ابزارها در مطالعات قبلی و پایایی در مطالعه حاضر با آلفای کرونباخ تایید شد. تحلیل داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 16 انجام شد.یافته ها: میزان اخلاق کار در بین کارکنان مراکز توانبخشی 207 (بالاتر از حد متوسط) بود. در تمام ابعاد کیفیت خدمات شکاف وجود داشت. بیش ترین میانگین شکاف به ترتیب ملموس بودن (9/65)، قابلیت اطمینان (7/87)، پاسخگو بودن (6/40)، همدلی (5/56)، تضمین خدمات (4/70) بود. بین ادراک و انتظار مددجویان همبستگی معنی داری نشان داد (p<0.001). در این پژوهش بین اخلاق کار و شکاف کیفت خدمات همبستگی معناداری دیده نشد (p>0/05).نتیجه گیری: اخلاق کاری در بین کارکنان مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر اصفهان مطلوب ارزیابی شده ولی انتظارات مددجویان از کیفیت خدمات برآورده نشده است. پیشنهاد می شود مدیران بهبود کیفیت خدمات به مددجویان را در اولویت کار خود قرار دهند.
کلیدواژه اخلاق، کیفیت خدمات سلامت، مراکز توانبخشی
آدرس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, گروه مدیریت توانبخشی, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, گروه مدیریت توانبخشی, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, گروه مشاوره, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه اتاق عمل و هوشبری, ایران
پست الکترونیکی mohsenpourmh@mums.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved