>
Fa   |   Ar   |   En
   همبستگی سرمایه فرهنگی با نگرش خود توسعه‌ای (مورد مطالعه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان دره شهر)  
   
نویسنده جعفری مهرنوش ,ابدال بیگی ایوب ,قیومی عباسعلی
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1397 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:51 -57
چکیده    مقدمه: سرمایه های فرهنگی نیروی انسانی از مهمترین سرمایه های سازمان است. هدف پژوهش حاضر تعیین همبستگی سرمایه فرهنگی با نگرش خود توسعه ای کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان دره شهر بود.روش کار: در پژوهش توصیفی همبستگی حاضر، جامعه پژوهش شامل کارمندان شبکه بهداشت و درمان دره شهر به تعداد 350 نفر بود. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان 184 نفر بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سرمایه فرهنگی (cultural capital questionnaire) و پرسشنامه نگرش به خود توسعه ای (attitude toward selfdevelopment) استفاده شد. تحلیل داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 21 انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد، بین سرمایه فرهنگی با نگرش خود توسعه ای با ضریب همبستگی (α=0/01 ، r=0/462 )، بین سرمایه فرهنگی تجسم یافته با نگرش خود توسعه ای با ضریب همبستگی ( α=0/01 ، 0/268 = r) بین سرمایه فرهنگی عینیت یافته با نگرش خود توسعه ای با ضریب همبستگی ( α=0/01، 0/467 = r) وجود دارد. همچنین بین سرمایه فرهنگی نهادینه شده با نگرش خود توسعه ای با ضریب همبستگی ( α=0/01، 0/320 = r) همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد.نتیجه گیری: ارتقا سرمایه فرهنگی در سازمان باعث تقویت نگرش کارکنان جهت توسعه دانش و مهارت هایشان می شود. پیشنهاد می شود مدیران شبکه بهداشت درمان با سازوکارهای تقویتی در خصوص ارتقای سرمایه فرهنگی کارکنان، زمینه های تقویت نگرش های خود توسعه ای را در آنان فراهم سازند.
کلیدواژه فرهنگ، نگرش، توسعه، کارکنان، شبکه بهداشت و درمان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکده مدیریت و علوم انسانی, گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکده مدیریت و علوم انسانی, گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکده مدیریت و علوم انسانی, گروه مدیریت فرهنگی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved