>
Fa   |   Ar   |   En
   زبان شناخت   
سال:1393 - دوره:5 - شماره:1


  tick  بررسی جامعه شناختی عبارات خطاب در فارسی گفتاری محاوره ای - صفحه:1-18

  tick  بررسی ویژگی های سبکی و شخصیتی سیمین دانشور با رویکرد زبان شناسی نقش گرا - صفحه:19-34

  tick  زن در ضرب المثل ها و اصطلاحات فارسی: بررسی پیکره بنیاد عامل انسجام از دیدگاه تحلیل گفتمان - صفحه:35-53

  tick  و اصطلاح ستاره‌شناسی و کیهان‌‌شناسی باستان در گزیده‌های زادِسپَرَم؛ بررسی مفهوم عبارت “Se Kanārag Ī Gēhān” (سه کنارۀ گیهان) در متن پهلوی گزیده‌های زادِسپَرَم (فصل 34: بندهای 25 و 28) - صفحه:55-80

  tick  روایت ایتهوتر دست نویس نویافته کتاب خانه ملی و چاپ ماریو ویتالونه - صفحه:81-101

  tick  بررسی دو دهه همایش در زبان‌شناسی ایران؛ یک مطالعۀ علم ‌سنجی - صفحه:103-123

  tick  بررسی نقش‌‍‌ نماهای کلامی فارسی در مکالمات دو زبانه های ارمنی ـ فارسی - صفحه:125-147

  tick  ساخت آغازگری پایان بخشی در بندهای مرکب متون علمی فارسی بر پایه دستور نظام مند - صفحه:149-173

  tick  نمونه‌ای از فرایند پیشین‌ شدگیِ واکه‌ای در مطالعاتِ تاریخیِ زبان بلوچی (تبدیلِ تاریخیِ Ū به Ī) - صفحه:171-185

  tick  نقش و جایگاه خرد در متون باستانی ایران - صفحه:187-197
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved