>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست فناوری گیاهان زراعی   
سال:1393 - دوره:3 - شماره:6


  tick  افزایش بیان ژن چاویکول O متیل ترانسفراز و فعالیت آنزیمهای کاتالاز و آسکوربات‌پراکسیداز گیاه Ocimum Basilicum L. تحت تاثیر کیتوزان - صفحه:1-9

  tick  آنالیز عملکرد پیش‌بر مصنوعی Sp Dd با استفاده از روش اگرواینجکشن در گیاه توتون - صفحه:11-20

  tick  بررسی بیان Mirnaهای کنترل کننده فاکتورهای رونویسی مرتبط با مسیرهای سیگنالینگ اکسین، جیبرلین و اسید آبسزیک، تحت شرایط تنش خشکی در گندم (Triticum Aestivum L.) - صفحه:21-33

  tick  تجزیه ترانسکریپتوم کلاله زعفران زراعی (Crocus Sativus L.) با استفاده از نرم‌افزارهای Soapdenovo و Trinity - صفحه:35-46

  tick  طراحی و ساخت سازه اختصاصی کلرو‌پلاستی گیاه برنج حاوی ژن‌های بتائین آلدهید دهیدروژناز(Badh) و فلاودکسین(Fld) جهت ایجاد مقاومت به تنش‌های غیر‌زنده - صفحه:47-59

  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی آفتابگردان آجیلی (Helianthus Annuus L.) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره - صفحه:61-72

  tick  شناسایی و جداسازی رونوشت‌های پاسخگو به پتاسیم کلراید از گیاه آلوروپوس لیتورالیس - صفحه:73-83

  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم نخود (Cicer Arietinum L) با استفاده از نشانگر مولکولی Ssr - صفحه:85-94

  tick  تعیین برخی ویژگی های کاتالیتیکی و آنالیز مولکولی ژن آنزیم اندو بتا 1و4 گلوکاناز سویه Bacillus Subtilis A14h جدا شده از مزارع برنج - صفحه:95-105
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved