>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست فناوری گیاهان زراعی   
سال:1391 - دوره:2 - شماره:3


  tick  استفاده ازتکنولوژی پروتیین نوترکیب برای تهیه آنتی‌بادی اختصاصی علیه ناقل بیماری رایزومونیا در چغندرقند - صفحه:1-12

  tick  استفاده از مخمر Saccharomyces Cerevisiae جهت ارزیابی توانایی پروتیین ریبوزومی L3 جهش یافته (Rpl3w258c/H259y) در مقاومت به میکوتوکسینقارچ Fusarium Graminearum - صفحه:13-23

  tick  مقایسه مولکولی ناحیه ''5 ژنوم جدایه گلستان ویروس موزاییک کوتولگی ذرت (Mdmv) با دیگر پوتی ویروس های غلات - صفحه:25-33

  tick  تعیین نحوه توارث و مکانیابی ژنهای کنترلکننده صفات زراعی در جو - صفحه:35-48

  tick  استخراج و شناسایی اسکوپولتین از کشت سوسپانسیون سلولی زیره سیاه (Bunium Persicum) - صفحه:49-57

  tick  مکان یابی ژن های کمی کنترل کننده کیفیت پخت و خوراک برنج در یک جمعیت لاین نوترکیب خویش‌آمیخته - صفحه:59-72

  tick  بررسی اثر تنش‌های دمایی و گرسنگی بر جنین‌زایی میکروسپور درکشت میکروسپورهای جدا شده دو رقم رز (Rosa Hybrida L.) تتراپلویید - صفحه:73-83

  tick  تغییر همزمان اسیدآمینه های Trp258 به Cys و His259 به Tyr در پروتیین ریبوزومی L3 در جهت افزایش تحمل به توکسین Don درگیاه تراریخت توتون - صفحه:85-95
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved