>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست فناوری گیاهان زراعی   
سال:1391 - دوره:2 - شماره:2


  tick  پاسخ های فیزیولوژیکی و متابولیکی گیاه برنج تحت شرایط تنش شوری - صفحه:1-14

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ژن‎های مقاومت به خشکی - صفحه:15-26

  tick  بررسی بیان ژن‎های Alsos1 و Alnhx درگیاه هالوفیت Aeluropus Littoralis Parl تحت تنش شوری ناشی ازکلریدسدیم - صفحه:28-38

  tick  انتقال ژن Expa1 به گیاه آرابیدوپسیس تالیانا از طریق غوطه‎وری گل آذین - صفحه:40-48

  tick  ترانسفورماسیون پایدار و آسان جنین بالغ برنج (Oryza Sativa L.) با استفاده از روش In Planta - صفحه:50-63

  tick  بررسی بیوانفورماتیکی نقش جایگاه آمینواسیدی 134 در اختصاصیت سوبسترای آنزیم دیهیدروفلاونول 4-ریدوکتاز دخیل در بیوسنتز آنتوسیانین‌ها - صفحه:64-71

  tick  بررسی ایمنوشیمی و عملکرد استیل ترانسفراز مخمری (Ayt1) در سمزدایی مایکوتوکسین دیاکسی نیوالنول در گیاهان توتون تراریخت - صفحه:73-85

  tick  ازدیاد درون ‎شیشه‎ای واریته City Of Leads رز (Rosa Hybrida Cv. City Of Leads) از طریق کشت جوانه جانبی - صفحه:87-95
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved